Udostępnianie Danych Z Rejestru Mieszkańców I Rejestru Pesel

Rodzaj sprawy:

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

oraz rejestru PESEL ( od 1 lipca 2019roku )

Podmiot uprawniony/obowiązany do złożenia wniosku:

Każdy, kto wykaże interes prawny lub faktyczny.

Wymagania dotyczące wniosku:

Wniosek o udostępnienie danych – załącznik nr 1

Wymagane załączniki:

- Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz rejestru Pesel

- Opłata w wysokości 31,00 zł za jednostkową informację ( jedna osoba lub jeden adres) z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności

- Zwolnione z opłaty są osoby

i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą interes prawny w przypadku udostępnienia im danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

- W przypadku ustanowienia pełnomocnika – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz

z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy :

Nr 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001

Informacje dodatkowe:

W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokument potwierdzający ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

W przypadku powołania się na interes faktyczny – udostępnia się dane za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą.

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( t.j Dz. U z 2018r., poz. 1382 ze zmianami )

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL ( Dz. U. poz. 2523 )

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. poz. 1212 )

Ustawa z dnia 15 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j Dz. U z 2019r. poz. 1000 )

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 maja 2019r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL / rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych , w danym roku kalendarzowym , będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.