Udostępnianie Danych Ze Zbiorów Meldunkowych

Rodzaj sprawy:

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Każdy kto wykaże interes prawny lub faktyczny

Wymagania dotyczące wniosku:

Wniosek - załącznik nr1

Wymagane załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych  dowodów osobistych

Opłata w wysokości 31,00 zł za jednostkową informację z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 44h ust.1 ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych .

W przypadku ustanowienia pełnomocnika - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej  za jego złożenie w kwocie 17,00 zł

Opłatę wnosi się do kasy urzędu lub na rachunek bankowy UG

Nr 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001

Informacje dodatkowe:

Zwolnione z opłat są osoby i jednostki organizacyjne- jeżeli wykażą w tym interes prawny w przypadku udostępnienia im danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności ;

Postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

W przypadku powoływania się na interes faktyczny - za zgodą osoby której dane osobowe dotyczą

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz  ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r KPA (tekst jednolity Dz.U.

z 2000r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej  (Dz.U.         z 2006r Nr 225. poz. 1635 ze zmianami)