Wpis Do Rejestru Wyborców

Rodzaj sprawy:

Wpis do rejestru wyborców

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Każdy kto stale zamieszkuje na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały

Wymagania dotyczące wniosku:

Wniosek o wpis do rejestru wyborców

Wymagane załączniki:

1. Wniosek o wpis do rejestru wyborców

2. Kserokopia dowodu osobistego

Informacje dodatkowe:

Zameldowanie czasowe nie jest równoznaczne z wpisem do rejestru wyborców

Termin załatwienia sprawy:

3 dni od daty złożenia wniosku

Obowiązujące akty prawne:

Art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 kodeksu wyborczego Dz. U. nr 21 poz 112 z póź. zm.
Rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców z dnia 27 lipca 2011 Dz. U. Nr 158 poz. 942 z późn. zm.