Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
(nie dotyczy cudzoziemców)


Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 • Formularz zgłoszenie pobytu stałego lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego
 • Dowód osobisty.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu - do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Opłaty

 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł.

Forma załatwienia

 1. Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości. i wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały.
 2. Przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości. i na żądanie osoby – wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.

Termin załatwienia: niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody..

Podstawa prawna

 1. Art. 24 – 30 i art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.
  z 2010 r., poz. 1427 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., poz. 1306).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Informacje dodatkowe dla klienta:

 1. Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu,
  z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 5. Formularz do zameldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.
 6. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje na formularzu meldunkowym
   w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.