Zameldowanie/Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej lub z urzędu

Rodzaj sprawy:

1.Zameldowanie w drodze decyzji

administracyjnej

2.Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej lub z urzędu

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Każdy kto przebywa na terytorium Polski jest obowiązany do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a w razie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego do wymeldowania.

Wymagania dotyczące wniosku:

Wymeldowanie:

1.Pisemny wniosek skierowany do Wójta Gminy

Zameldowanie:

1.Pisemny wniosek do Wójta Gminy

2.Formularz zgłoszenia pobytu stałego/czasowego

Wymagane załączniki:

1.kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu

2.opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji

Informacje dodatkowe:

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, zawiadomienie o nadanym nr domu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na konto nr 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001 z dopiskiem „za wydanie decyzji”

Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu, którym ma nastąpić zameldowanie.

Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba dla której prowadzi się postępowanie o wymeldowanie opuściła budynek trwale i dobrowolnie

Termin załatwienia sprawy:

1.Do 1 miesiąca

2.Do dwóch miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

Obowiązujące akty prawne:

1.Ustawa z dnia 14. czerwca 1960r - KPA( tekst jednolity Dz. U z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i Dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 139, poz. 993 ze zmianami).

3. Rozporządzenie Rady Ministra Spraw Wewnętrznych ii Administracji z dnia 24 grudnia 2002r w sprawie zgłaszania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)