Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W gminie Czarny Dunajec działa Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „MPSZOK”, w ramach którego raz na kwartał br. mieszkańcy gminy mogą oddać drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne i chemikalia takie jak:


►niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach,

►środki ochrony roślin i opakowania po aerozolach,

►przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa,

►zużyte baterie w tym alkaliczne i inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć.

Zbiórkę realizuje firma FCC Podhale Sp. z o.o.na parkingu za remizą OSP w Czarnym Dunajcuw godzinach od 800 do 1500w terminach podanych przez Urząd Gminy Czarny Dunajec. Mieszkańcy poprzez:

►stronę internetową gminy,

►na tablicach ogłoszeń,

►ogłoszenia na Mszach Św.

►Telefonicznie,

►Osobiście w Referacie Komunalnym mogą się dowiedzieć o terminie zbiórki drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych i chemikalii w ramach MPSZOK.