Regulamin ustalający szczegółowe zasady realizowania i finansowania przez Gminę Czarny Dunajec zadania polegającego na usuwaniu i przekazywaniu do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu Gminy Czarny Dunajec

§1

 • Regulamin określa tryb usuwania przez Gminę Czarny Dunajec odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości należących do wnioskodawców, położonych w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec.
 • Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 • azbeście / wyrobach zawierających azbest / odpadach azbestowych należy przez to rozumieć wyroby budowlane lub odpady zawierające włókniste krzemiany, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 ze zm.), które to zostały sklasyfikowane w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) pod kodami: 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest, 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest;
 • nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość usytuowaną w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec, na której składowane są wyroby zawierające azbest / odpady azbestowe;
 • wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną, niebędącą podmiotem, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 / 2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 ze zm.), występującą z wnioskiem o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości do której przysługuje tej osobie/jednostce organizacyjnej tytuł prawny.
 • usłudze usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych (w dalszej części zwanej również: usługą) – należy przez to rozumieć zlecenie przez Gminę Czarny Dunajec usunięcia wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości, należącej do wnioskodawcy, realizowane przez wykonawcę, obejmujące ważenie, pakowanie, załadunek, transport i przekazanie wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych na uprawnione składowisko odpadów. Usługa nie obejmuje wykonania prac związanych
  z demontażem wyrobów zawierających azbest, zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosztów robót budowlanych/montażowych związanych z ich zastosowaniem.
 • wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który został wyłoniony przez Gminę Czarny Dunajec w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) albo w procedurze określonej w Zarządzeniu Nr 251/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych netto
  i któremu zostało udzielone zamówienie publiczne na świadczenie usług polegających na usunięciu
  i utylizacji wyrobów zawierających azbest/odpadów azbestowych.

§2

 

Gmina Czarny Dunajec finansuje całość kosztów związanych z realizacją usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych, do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w danym roku w budżecie Gminy Czarny Dunajec.

 

§3

 

 • Beneficjentem usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych może być wnioskodawca, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest / odpady azbestowe.
 • Warunkiem skorzystania przez wnioskodawcę z usługi jest:
 • W przypadku gdy tytułem prawnym przysługującym wnioskodawcy do nieruchomości jest prawo własności, bądź inne prawo rzeczowe/obligacyjne ujawnione w treści księgi wieczystej założonej dla tej nieruchomości, wnioskodawca zamiast dokumentów, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu może ograniczyć się jedynie do wskazania w treści wniosku numeru księgi wieczystej tej nieruchomości.
 • W przypadku gdy wnioskodawcy przysługuje prawo współwłasności nieruchomości, wniosek winien zostać podpisany przez współwłaścicieli posiadających łącznie ponad 50% udziałów w prawie współwłasności nieruchomości, bądź do wniosku podpisanego przez wnioskodawcę należy dołączyć pisemne zgody na realizację usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości, udzielone przez współwłaścicieli posiadających łącznie ponad 50% udziałów w prawie współwłasności nieruchomości.
 • W przypadku posiadania przez wnioskodawcę innego – niż własność/współwłasność – tytułu prawnego do nieruchomości, wnioskodawca do wniosku obok dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości ma obowiązek również dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości (w przypadku współwłasności: współwłaścicieli posiadających łącznie ponad 50% udziałów w prawie współwłasności nieruchomości) na realizację usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości.
 • W przypadku nieruchomości objętej wspólnością majątku spadkowego – wnioskodawca do wniosku winien załączyć pisemną zgodę wszystkich spadkobierców na realizację usługi usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych z terenu nieruchomości oraz prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
 • W przypadku gdy na dzień złożenia wniosku wyroby zawierające azbest / odpady azbestowe nie są przygotowane do ich odbioru z terenu nieruchomości przez wykonawcę, wnioskodawca jest zobowiązany do pisemnego, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: zgruszka@czarny-dunajec.pl) lub telefonicznego pod numerem telefonu:182613511 poinformowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec – Referatu Komunalnego o fakcie przygotowania wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych do odbioru przez wykonawcę.
 • Realizacja usługi, następuje po uprzednim pisemnym, bądź – za zgodą wnioskodawcy – telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru z Urzędem Gminy Czarny Dunajec – Referatem Komunalnym.
 • O wszelkich przypadkach niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przez wykonawcę wnioskodawca ma obowiązek zawiadomić Urząd Gminy Czarny Dunajec – Referat Komunalny.
 • złożenie kompletnego wniosku, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu;
 • dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego okoliczność legitymowania się przez wnioskodawcę tytułem prawnym do nieruchomości;

§4

 

 • Wnioski o skorzystanie z usługi należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, parter, pok. nr 12) bądź korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Czarny Dunajec.
 • Nabór oraz rozpatrywanie wniosków odbywa się w systemie ciągłym z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 3 i 4.
 • W danym roku kalendarzowym rozpatrywane będą wnioski złożone do dnia 30 października danego roku, wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone w roku kolejnym.
 • W przypadku wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację usługi w budżecie Gminy Czarny Dunajec, w danym roku, przed datą określone w §4 ust. 3 Regulaminu, wnioski złożone a nierozpatrzone z tego powodu, zostaną rozpatrzone w roku kolejnym.
 • Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu, przy jednoczesnym uwzględnieniu terminu przygotowania przez wnioskodawcę wyrobów zawierających azbest / odpadów azbestowych do odbioru przez wykonawcę.
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o skorzystanie z usługi lub zaistnienia przyczyny określonej w §4 ust. 4, wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany na piśmie.
 • Rozstrzygnięcie, o którym mowa w §4 ust. 6 Regulaminu nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i nie przysługuje na nie odwołanie.