Tryb i Sposób Zgłaszania Przypadków Niewłaściwego Świadczenia Usług Przez Przedsiębiorcę Odbierającego Odpady Komunalne

Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu:

  • w formie pisemnej lub,

b)w formie elektronicznej (e-mail) lub,

c)telefonicznie – pod nr telefonu 18 25 135 11 – Referat Komunalny

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, opis nieprawidłowości i datę jej wystąpienia.

Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

Zgłaszający może przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie nieprawidłowości.