Poprawa błędów pisarskich i rachunkowych w aktach własności ziemi

Rodzaj sprawy:

Poprawa błędów pisarskich i rachunkowych w aktach własności ziemi

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca interes prawny /spadkobierca/.

Wymagania dotyczące wniosku:

Wniosek powinien zawierać opis błędów oraz aktualne adresy stron postępowania – właścicieli i spadkobierców.

Wymagane załączniki:

- kopia aktu własności ziemi;

- udokumentowanie błędu: wypis z rejestru gruntów, porównawczy wykaz zmian, akt urodzenia /małżeństwa/ itp.

Informacje dodatkowe:

Zmiany merytoryczne np. zmiana numeru działki lub jej dopisanie nie mogą być dokonywane w trybie usuwania błędów pisarskich i rachunkowych.

Termin załatwienia sprawy:

- w zależności od rodzaju sprawy i liczby stron – od 3 tygodni.

Obowiązujące akty prawne:

Kodeks postępowania administracyjnego – art.113