Rozgraniczenie nieruchomości

Rodzaj sprawy:

Rozgraniczenie nieruchomości

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca interes prawny

Wymagania dotyczące wniosku:

Wniosek powinien dokładnie określać numery działek, pomiędzy którymi następuje rozgraniczenie, aktualne adresy stron postępowania, podpis wnioskodawcy.

Wymagane załączniki:

-kopia mapy ewidencyjnej z oznaczonymi kolorem przedmiotowymi granicami;

-wypisy z rejestru gruntów dla rozgraniczanych nieruchomości;

-odpisy z ksiąg wieczystych i (lub) innych dokumentów stwierdzających własność;

-pisemne oświadczenie geodety uprawnionego zawierające zgodę na przyjęcie upoważnienia oraz zobowiązanie do wykonania czynności rozgraniczeniowych.

Informacje dodatkowe:

Po przeprowadzeniu rozprawy rozgraniczeniowej i przedłożeniu przez geodetę operatu, Wójt wydaje decyzję kończącą postępowanie.

Termin załatwienia sprawy:

- wszczęcie postępowania do 10 dni;

- zakończenie postępowania uzależnione od możliwości przeprowadzenia rozprawy rozgraniczeniowej /warunków atmosferycznych, pory roku/

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne /j.t.Dz.U.Nr 193 poz.1287 z 2010r/ art.29-39 oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999r /DzU.Nr 45 poz.453 z 1999r.