Zatwierdzenie podziału nieruchomości – wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału

Rodzaj sprawy:

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego

/do notariusza/

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Nabywca nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 5 ha

Wymagania dotyczące wniosku:

We wniosku należy wskazać nieruchomości stanowiące gospodarstwo rolne wnioskodawcy, datę nabycia - wydzierżawienia, okres pracy na gospodarstwie;

Wymagane załączniki:

Wniosek zawierający oświadczenia

Informacje dodatkowe:

- wzór wniosku do pobrania

Termin załatwienia sprawy:

- do 3 dni

Obowiązujące akty prawne:

/Podstawa prawna wydania zaświadczeniaart.217 KPA oraz art. 7 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ust.5 pkt 2Ustawy z dnia11 kwietnia2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U .z 2003 r Nr 64 poz.592 ) /.