Decyzja wydawana na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne

Rodzaj sprawy:

Decyzja wydawana na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne – zmiana stanu wody na gruncie lub odprowadzanie wód oraz ścieków
na grunty sąsiednie

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Osoba prywatna/jednostka organizacyjna/Inne – wnioskodawca lub pełnomocnik w jego imieniu

Wymagania dotyczące wniosku:

Formularz wniosku o wydanie decyzji nakazującej właścicielowi sąsiedniego gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom wraz z załącznikami

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można:

1. Przesyłać na adres – Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

2. Składać osobiście na Dzienniku Podawczym
w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu,
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 7.30-15.30.

3. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP.

Wymagane załączniki:

1)Dokumentacja szkody na gruncie (fotografie, ekspertyzy).

2)Wypis z rejestru gruntów.

3)Kopia mapy ewidencyjnej.

4)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji

Informacje dodatkowe:

Opłata skarbowa od wydania decyzji wynosi zgodnie z ustawą
o opłacie skarbowej – 10 zł

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa, zgodnie z ustawą
o opłacie skarbowej – 17 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu bądź w kasie Urzędu Gminy (I piętro, czynna w godzinach 8.00 – 14.00).

Konto bankowe: 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001.

Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie art. 7
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika
ds. ochrony środowiska, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8ºº-15ºº, w pokoju nr 37, tel.: 18 261 35 37 lub w pokoju nr 38, tel. 18 261 35 38.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu
miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity z 2016 r., poz. 23).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Obowiązujące akty prawne:

1.Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.).

2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23).