Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

„Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 listopada 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.


Spis kart informacyjnych dla spraw prowadzonych przez Wójta Gminy Czarny Dunajec znajduje się pod adresem:


www.ekoportal.gov.pl