Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Rodzaj sprawy:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych w ustawie z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Dostęp do informacji o środowisku jest prawem konstytucyjnym.

Wymagania dotyczące wniosku:

Formularz wniosku o udostępnienie informacji
o środowisku i jego ochronie

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można:

1. Przesyłać na adres – Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

2. Składać osobiście na Dzienniku Podawczym
w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu,
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 7.30-15.30.

3. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP.

Opłaty:

1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.

Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę
5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

2. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

3. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych
w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku
lub kserokopii, wynoszą:

1) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;

2) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

4. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:

1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o którychmowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

5. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

Informacje dodatkowe:

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu bądź w kasie Urzędu Gminy (I piętro, czynna w godzinach 8.00 – 14.00).

Konto bankowe: 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001.

Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie art. 7
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika
ds. ochrony środowiska, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8ºº-15ºº, w pokoju nr 37, tel.: 18 261 35 37 lub w pokoju nr 38, tel. 18 261 35 38.

Termin załatwienia sprawy:

Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w ciągu miesiąca od dania złożenia wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania.

Obowiązujące akty prawne:

1.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji
o środowisku (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415).