Podatki i opłaty

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI oraz INFORMACJI


I. Osoby prawne (deklaracje)

  • Podatek od nieruchomości do 31 stycznia
  • Podatek rolny do15 stycznia
  • Podatek leśny do 15 stycznia

Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wnosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


II. osoby fizyczne (informacje)

Składają informacje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w terminie 14 dni od dnia w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania (np. kupno, sprzedaż, zmiana sposobu użytkowania nieruchomości).


III. Osoby prawne i fizyczne (deklaracje)

Podatek od środków transportowych do 15 lutego

Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wnosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW


I.Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

·15 marca

·15 maja

·15 września

·15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


II.Osoby prawne

Podatek od nieruchomości

• do 31 stycznia - I rata,

• do dnia 15 każdego miesiąca - następne raty

Podatek rolny

• 15 marca

• 15 maja

• 15 września

• 15 listopada roku podatkowego.

Podatek leśny

• do dnia 15 każdego miesiąca

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne

• do dnia 15 lutego – I rata,

• do dnia 15 września – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

- w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata

- do dnia 15 września danego roku – II rata


Uchwały Rady Gminy:

Uchwała nr XI/118/2019 z dnia 30 września 2019 r. - podatek od nieruchomości

Uchwała nr XI/95/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. - podatek od środków transportowych


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:


Osoby prawne: 

Instrukcja wypełniania DN-1

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości + załączniki ZDN1 i ZDN2 - aktywny formularz

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz do druku

Załączniki do druku ZDN1 i ZDN-2


Osoby fizyczne:

Instrukcja wypełniania IN-1

IN-1 informacje na podatek od nieruchomości + załączniki ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3 - aktywny formularz

IN-1 informacje na podatek od nieruchomości - formularz do druku

Załączniki do druku: ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3


PODATEK ROLNY:


Osoby prawne:

Instrukcja wypełniania DR-1

DR-1deklaracja na podatek rolny + załączniki ZDR-1 i ZDR-2 - aktywny formularz

DR-1deklaracja na podatek rolny - formularz do druku

Załączniki do druku: ZDR-1 i ZDR-2


Osoby fizyczne:

Instrukcja wypełniania IR-1

IR-1 informacje na podatek rolny + załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 - aktywny formularz

IR-1 informacje na podatek rolny - formularz do druku

Załączniki do druku: ZIR-1, ZIR-2 i ZIR-3PODATEK LEŚNY:


Osoby prawne:

Instrukcja wypełniania DL-1

DL-1 deklaracja na podatek leśny + załączniki ZDL-1, ZDL-2, ZDL-3 - aktywny formularz

DL-1 deklaracja na podatek leśny - formularz do druku

Załączniki do druku: ZDL-1 i ZDL-2


Osoby fizyczne:

Instrukcja wypełniania IL-1

IL-1 informacja na podatek leśny + ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 - aktywny formularz

IL-1 informacja na podatek leśny - formularz do druku

Załączniki do druku: ZIL-1, ZIL-2 i ZIL-3


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Osoby prawne i osoby fizyczne:

DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz do druku

Załącznik - DT1/A(6) - formularz do drukuWNIOSKI: