Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (PRZED DUCHOWNYM)

Podstawa prawna: art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2019r.poz. 2086 ) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463  z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Stawiennictwo osobiste
2. Dokument tożsamości do wglądu
3. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem (dokonanym przez tłumacza przysięgłego), chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo ojczyste nie przewiduje wydawania takiego dokumentu, właściwy sąd rejonowy w Polsce w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu.

  • gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego
    (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa
    z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
    W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przy składaniu zapewnienia.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:


• za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł /jeśli małżeństwo zawierane będzie poza gminą Czarny Dunajec - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa /

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. UWAGI:

Odbiór aktu małżeństwa w każdym USC.