Zgłoszenie urodzenia dziecka

Rodzaj sprawy:

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Rodzice dziecka

Wymagania dotyczące wniosku:

-  Dowody tożsamości rodziców:

·         Obywatel polski- dowód osobisty

·         Obcokrajowiec- paszport

-  w przypadku, gdy dziecko pochodzi z małżeństwa- odpis skrócony aktu małżeństwa

-  gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, stan cywilny matki:

·         Panna- dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia (gdy matka urodzona poza urzędem w którym zgłasza dziecko)

·         Rozwódka – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie

·         Wdowa- odpis skrócony aktu zgonu męża

-  wniosek o wydanie odpisów po sporządzeniu aktu urodzenia

Opłata:

Bez opłat

Informacje dodatkowe:

-  zgłosić urodzenie dziecka należy w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka (za pośrednictwem innego USC ze względu na miejsce zamieszkania rodziców)

-  nadać imiona dziecku mogą wyłącznie jego rodzice.

-  jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed  upływem 300 dni od chwili jego ustania, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku z kompletem dokumentów

Obowiązujące akty prawne:

Art. 38 i następne prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161 z 2004 r., poz. 1688, z późniejszymi zmianami )

</table

Rodzaj sprawy:

Zaświadczenie o terminie ślubu

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

Narzeczeni

Wymagania dotyczące wniosku:

Podanie

Dowód osobisty

Opłata:

Zaświadczenie (potwierdzenie)- 26 zł

Wymagane załączniki:

Brak (na podstawie złożonego zapewnienia)

Informacje dodatkowe:

Odbiór dokumentów – osobiście (narzeczeni) w USC

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie Kierownika USC w Czarnym Dunajcu o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Czarnym Dunajcu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki

Obowiązujące akty prawne:

Art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)