Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz. U. z2020 r., poz. 707 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska".
  2. Załączniki:
    • "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka" (jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,
    • "Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/lubnazwiska" - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Sprawy załatwia się w:

  • USC Czarny Dunajec w pokoju 20 –tel. 18 26135 20.