Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie

Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego"
  2. Załączniki:
    • zagraniczny dokument stanu cywilnego jeśli stanowi on podstawę uzupełnienia wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku uzupełnienia aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 30 dni).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Sprawy załatwia się w:
• USC Czarny Dunajec w pokoju 20 – tel. 18 26 135 20