x
> Dla mieszkańca> Kategorie spraw, formularze urzędowe > Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”Ekodoradca         

Podinsp. Paulina Kowalczyk 

Podinsp. Agnieszka Kościelniak

       18 26-135-3529Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a Gminą Czarny Dunajec, ustalono zasady wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. W ramach zawartego porozumienia został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”:Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec

ul. J. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny DunajecPunkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" jest czynny w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 7:30-15:30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 26 135 35, lub osobiście w pok. 26.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– pomoc przy złożeniu wniosku o płatność,

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

 

Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:

 1. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł;

2.      Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty:

  1. 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
  2. 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe);

3.       Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

  1. 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
  2. 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
  3. lub Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;

2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

 1. a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 2. b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym budynku/ lokalu mieszkalnym (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).

O dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” można ubiegać się w formie:

 • dotacji,
 • dotacji z prefinansowaniem,
 • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/).

 

 PRZYDATNE LINKI:

 • WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/
 • Strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/
 • Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 • Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
  Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na ocieplenia budynku.
 • Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/#
  Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.
 • Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/. Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.
 • Ogólnopolska infolinia Czyste Powietrze: 22 340 40 80. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 • Infolinia „Czyste Powietrze” (WFOŚiGW w Krakowie): 12 422 94 90 wew. 1
  Infolinia czynna w godzinach 8:00 – 15:00powrót na górę strony wróć na górę