x
> Dla mieszkańca> Kategorie spraw, formularze urzędowe > Gospodarka nieruchomościami i geodezja

Gospodarka nieruchomościami i geodezja

Poprawa błędów pisarskich i rachunkowych w aktach własności ziemi

Poprawa błędów pisarskich i rachunkowych w aktach własności ziemi

Rodzaj sprawy:

Poprawa błędów pisarskich i rachunkowych w aktach własności ziemi

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca interes prawny /spadkobierca/.

Wymagania dotyczące wniosku:

Wniosek powinien zawierać opis błędów oraz aktualne adresy stron postępowania – właścicieli i spadkobierców.

Wymagane załączniki:

- kopia aktu własności ziemi;

- udokumentowanie błędu: wypis z rejestru gruntów, porównawczy wykaz zmian, akt urodzenia /małżeństwa/ itp.

Informacje dodatkowe:

Zmiany merytoryczne np. zmiana numeru działki lub jej dopisanie nie mogą być dokonywane w trybie usuwania błędów pisarskich i rachunkowych.

Termin załatwienia sprawy:

- w zależności od rodzaju sprawy i liczby stron – od 3 tygodni.

Obowiązujące akty prawne:

Kodeks postępowania administracyjnego – art.113

Rezerwacja lub nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Rezerwacja lub nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Rodzaj sprawy:

Rezerwacja lub nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Właściciel nieruchomości – inwestor.

Wymagania dotyczące wniosku:

Rezerwacji numeru porządkowego dokonuje się przed rozpoczęciem budowy domu, natomiast nadanie tego numeru następuje po dokonaniu odbioru budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagane załączniki:

Odpowiednio:

- plan zagospodarowania działki + dec. o pozwoleniu na budowę;

- potwierdzenie PINB przyjęcia obiektu budowlanego do użytku + mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku

Informacje dodatkowe:

Nadanie numeru porządkowego budynku w oparciu o potwierdzenie PINB jest podstawą do zarejestrowania w bazie ewidencji ludności i pozwala na meldowanie osób.

Termin załatwienia sprawy:

Do 2h

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne /j.t.Dz.U.Nr 193 poz.1287 z 2010r/ art.47a i 47b

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Rodzaj sprawy:

Rozgraniczenie nieruchomości

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca interes prawny

Wymagania dotyczące wniosku:

Wniosek powinien dokładnie określać numery działek, pomiędzy którymi następuje rozgraniczenie, aktualne adresy stron postępowania, podpis wnioskodawcy.

Wymagane załączniki:

-kopia mapy ewidencyjnej z oznaczonymi kolorem przedmiotowymi granicami;

-wypisy z rejestru gruntów dla rozgraniczanych nieruchomości;

-odpisy z ksiąg wieczystych i (lub) innych dokumentów stwierdzających własność;

-pisemne oświadczenie geodety uprawnionego zawierające zgodę na przyjęcie upoważnienia oraz zobowiązanie do wykonania czynności rozgraniczeniowych.

Informacje dodatkowe:

Po przeprowadzeniu rozprawy rozgraniczeniowej i przedłożeniu przez geodetę operatu, Wójt wydaje decyzję kończącą postępowanie.

Termin załatwienia sprawy:

- wszczęcie postępowania do 10 dni;

- zakończenie postępowania uzależnione od możliwości przeprowadzenia rozprawy rozgraniczeniowej /warunków atmosferycznych, pory roku/

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne /j.t.Dz.U.Nr 193 poz.1287 z 2010r/ art.29-39 oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999r /DzU.Nr 45 poz.453 z 1999r.

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego /do notariusza/

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego /do notariusza/

Rodzaj sprawy:

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego

/do notariusza/

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Nabywca nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 5 ha

Wymagania dotyczące wniosku:

We wniosku należy wskazać nieruchomości stanowiące gospodarstwo rolne wnioskodawcy, datę nabycia - wydzierżawienia, okres pracy na gospodarstwie;

Wymagane załączniki:

Wniosek zawierający oświadczenia

Informacje dodatkowe:

- wzór wniosku do pobrania

Termin załatwienia sprawy:

- do 3 dni

Obowiązujące akty prawne:

/Podstawa prawna wydania zaświadczeniaart.217 KPA oraz art. 7 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ust.5 pkt 2Ustawy z dnia11 kwietnia2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U .z 2003 r Nr 64 poz.592 ) /.

Zatwierdzenie podziału nieruchomości – wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału

Zatwierdzenie podziału nieruchomości – wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału

Rodzaj sprawy:

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego

/do notariusza/

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Nabywca nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 5 ha

Wymagania dotyczące wniosku:

We wniosku należy wskazać nieruchomości stanowiące gospodarstwo rolne wnioskodawcy, datę nabycia - wydzierżawienia, okres pracy na gospodarstwie;

Wymagane załączniki:

Wniosek zawierający oświadczenia

Informacje dodatkowe:

- wzór wniosku do pobrania

Termin załatwienia sprawy:

- do 3 dni

Obowiązujące akty prawne:

/Podstawa prawna wydania zaświadczeniaart.217 KPA oraz art. 7 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ust.5 pkt 2Ustawy z dnia11 kwietnia2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U .z 2003 r Nr 64 poz.592 ) /.

Referat Geodezji i Ochrony Środowiska

StanowiskoImię i NazwiskoNr telefonuNr pokoju
KierownikMariusz Hajduk18 26-135-2929

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościamiInsp. Natalia Kowalczyk

Stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomościInsp. Monika Knapczyk- Stanek

18 26-135-32
18 26-135-32

32

32

powrót na górę strony wróć na górę