Informacje i dane kontaktowe

 


Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
34-470 Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2A

NIP 735-26 38 811
tel. 18 26 571 79

tel. komórkowy:  519 900 153

godz. pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30

www.ckip.org


Podstawowym celem CKiP jest upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, udział w promocji gminy oraz krzewienie kultury fizycznej.


Do zadań CKiP należy w szczególności:
1. W zakresie zadań z dziedziny kultury:
    a) zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
    b) tworzenie warunków dla rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu
        artystycznego,
    c) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
    d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, kultywowania tradycji lokalnych a także  
        rękodzieła ludowego i artystycznego,
    e) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie
        działań kulturalnych,
    f) współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej oraz
       kształtowanie patriotycznych postaw.

2. W zakresie zadań promocyjnych:
    a) działalność wydawnicza,
    b) utrzymywanie stałego kontaktu z mediami,
    c) administracja i aktualizacja strony internetowej CKiP oraz aktywność w serwisach
        społecznościowych,
    d) udział w imprezach promocyjnych w gminie i poza jej terenem,
    e) współdziałanie z organizacjami w zakresie działań promujących walory
        turystyczne gminy.

3. W zakresie zadań sportowych:
    a) popularyzowanie kultury fizycznej i sportu,
    b) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w różnorodnych
        formach działalności sportowej,
    c) współdziałanie z klubami sportowymi.    Podstawowe zadania realizowane są poprzez:
1. Organizację imprez artystycznych: spektakli, koncertów, wystaw, odczytów,
    spotkań, konferencji i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny.
2. Organizację imprez rozrywkowych, folklorystycznych i sportowych.
3. Organizację przeglądów, konkursów inspirujących działalność amatorskiego
    ruchu artystycznego i wspieranie indywidualnych uzdolnień artystycznych
4. Organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania
    poprzez sztukę, w szczególności w formie ognisk i kół artystycznych w dziedzinie
    plastyki, muzyki, tańca i w miarę zapotrzebowania z innych dziedzin.
5.  Wspieranie i promocja zespołów folklorystycznych
6.  Dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i
     zapewnienie ich należytej oprawy artystycznej.
7.  Opracowywanie gminnego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych.
8.  Świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, plastycznych
     i innych w zakresie promocji.
9.  Prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej dzieł miejscowych
     artystów i rękodzieła ludowego.
10.Wynajem sali widowiskowej.
11. Wynajem sceny i sprzętu nagłośnieniowego do obsługi imprez i widowisk.
12. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu
      wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży.
13. Przygotowywanie materiałów promocyjnych, folderów i kalendarzy gminnych.
14. Przygotowywanie informacji do mediów dotyczącej bieżącej działalności.
15. Współpraca z podmiotami tworzącymi bazę turystyczną w zakresie uatrakcyjnienia
      ich oferty i wymiany informacji.
16. Współpraca z innymi gminami i miejscowościami Polski i zagranicy w zakresie   
      aktywności kulturalnej i turystycznej oraz wymianę doświadczeń.
17. Koordynacja działań w zakresie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
      i rekreacyjnych na terenie gminy organizowanych przy udziale innych podmiotów