Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec od sierpnia 2019 roku realizuje mikroprojekt TRANSGRANICZNI ANIMATORZY KULTURY – nowoczesne formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim pograniczu w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Mikroprojekt ma na celu podniesienie specjalistycznych transgranicznych kwalifikacji polskich i słowackich animatorów kultury oraz rozwijanie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych form nauczania i upowszechniania kultury na pograniczu polsko-słowackim.

W ramach organizowanych warsztatów oraz wyjazdów studyjnych, uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy, nowych umiejętności. Pozwolą one zarówno obecnym jak i przyszłym animatorom kultury na wprowadzenie do swojej pracy innowacyjnych elementów z zakresu tańca, teatru, choreografii, ruchu scenicznego. Nauka konwersacji w języku angielskim pozwoli poszerzyć kontakty międzynarodowe.

Obecnie odbywają sie zajęcia z tańca, teatru oraz konwersacji w języku angielskim.