Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2020 poz. 1133), art. 221 ust. 1 i ust. 2 in fine ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2018 r. poz. 2245 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz §7 i §8 uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 255), zarządza się, co następuje:


§1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2021 roku: Konkurs nr 01/2021 na wykonywanie zadań własnych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

2. Regulamin konkursu, o którym mowa w §1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 4.02.2021 r.

§3. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2021

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 19.01.2021 r.

REGULAMIN

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec
w 2021 roku pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, którym jest rozwój sportu na terenie gminy Czarny Dunajec poprzez poprawę warunków uprawiania sportów oraz zwiększenie mieszkańcom dostępności do imprez sportowych.

O dotację, może ubiegać się każdy klub sportowy nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Czarny Dunajec prowadzi działalność sportową.

I. Przedmiot zgłaszanych projektów:

1) realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

a)transport;

b)wynajem obiektów;

c)opiekę medyczną, badania lekarskie;

d)zakup środków doraźnej pomocy medycznej, zakup odżywek;

e)udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

f)opłaty startowe;

g)ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i obuwia sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych

zawodach, w szczególności:

a) opłaty za sędziowanie zawodów;

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

c) zakup nagród, pucharów, medali,

d) zakup napojów,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej: wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;

3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) kosztów stałych działalności tych podmiotów ( jak. np. obsługa księgowa itp.);

5) wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane, zakup gruntów oraz środków trwałych,

6) prowadzenia działalności gospodarczej,

7) deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

8) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w §4 ust.1 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 255)

II. Termin zgłaszania wniosków o dotacje

Oferty należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 4.02.2021r.(adres do korespondencji: Urząd Gminy Czarny Dunajec , 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2)

Decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego.

III. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonej na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji:

1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

2. Formą wypłaty z budżetu Gminy Czarny Dunajec dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały jest przekazanie beneficjentowi, po zawarciu umowy środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

3.Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

IV. Termin realizacji przedsięwzięć wynikających z projektów

1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01. 2021 r., a kończyć się będą nie później niż 31.12.2021r.

V. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

1.Wniosek o udzielenie dotacji finansującej zgłoszony projekt sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 255).

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór sprawozdania z rozliczenia dotacji można pobrać ze strony internetowej : http://www.czarny-dunajec.pl zakładka: KULTURA/SPORT

3. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a)Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok

b)Dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe związki sportowe.

4.Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu albo Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

5.Wójt Gminy Czarny Dunajec może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Nie dokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.

6.Wójt Gminy Czarny Dunajec dopuszcza możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub

2) wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

7. Wybór projektów dokonywany jest w ramach procedury konkursowej opisanej w §11 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego