Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2019 r. poz. 2020), oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 4701)

Zarządzam co następuje:

§1

  • Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
    Programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  • Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oraz w postaci elektronicznej (www.czarny-dunajec.pl).

§2

§3

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

§4

Niniejsze zarządzenie  podaje się do publicznej wiadomości w dniu 28.10.2020r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania