x

O nas

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2A


Nr konta bankowego: 02 8792 0008 0000 0010 2212 0001


NIP 735-26 38 811

tel. 18 26 571 79

tel. komórkowy:  519 900 153

godz. pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30

www.ckip.org


Podstawowym celem CKiP jest upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, udział w promocji gminy oraz krzewienie kultury fizycznej.


Do zadań CKiP należy w szczególności:
1. W zakresie zadań z dziedziny kultury:
    a) zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
    b) tworzenie warunków dla rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego,
    c) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
    d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, kultywowania tradycji lokalnych a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
    e) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie działań kulturalnych,
    f) współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej oraz kształtowanie patriotycznych postaw.

2. W zakresie zadań promocyjnych:
    a) działalność wydawnicza,
    b) utrzymywanie stałego kontaktu z mediami,
    c) administracja i aktualizacja strony internetowej CKiP oraz aktywność w serwisach społecznościowych,
    d) udział w imprezach promocyjnych w gminie i poza jej terenem,
    e) współdziałanie z organizacjami w zakresie działań promujących walory turystyczne gminy.

3. W zakresie zadań sportowych:
    a) popularyzowanie kultury fizycznej i sportu,
    b) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w różnorodnych formach działalności sportowej,
    c) współdziałanie z klubami sportowymi.

    Podstawowe zadania realizowane są poprzez:
1. Organizację imprez artystycznych: spektakli, koncertów, wystaw, odczytów,  spotkań, konferencji i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny.
2. Organizację imprez rozrywkowych, folklorystycznych i sportowych.
3. Organizację przeglądów, konkursów inspirujących działalność amatorskiego ruchu artystycznego i wspieranie indywidualnych uzdolnień artystycznych
4. Organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę, w szczególności w formie ognisk i kół artystycznych w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca i w miarę zapotrzebowania z innych dziedzin.
5.  Wspieranie i promocja zespołów folklorystycznych
6.  Dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i zapewnienie ich należytej oprawy artystycznej.
7.  Opracowywanie gminnego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych.
8.  Świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, plastycznych  i innych w zakresie promocji.
9.  Prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej dzieł miejscowych  artystów i rękodzieła ludowego.
10.Wynajem sali widowiskowej.
11. Wynajem sceny i sprzętu nagłośnieniowego do obsługi imprez i widowisk.
12. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu  wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży.
13. Przygotowywanie materiałów promocyjnych, folderów i kalendarzy gminnych.
14. Przygotowywanie informacji do mediów dotyczącej bieżącej działalności.
15. Współpraca z podmiotami tworzącymi bazę turystyczną w zakresie uatrakcyjnienia ich oferty i wymiany informacji.
16. Współpraca z innymi gminami i miejscowościami Polski i zagranicy w zakresie  aktywności kulturalnej i turystycznej oraz wymianę doświadczeń.
17. Koordynacja działań w zakresie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  i rekreacyjnych na terenie gminy organizowanych przy udziale innych podmiotów

powrót na górę strony wróć na górę