x
> Dla mieszkańca> Kategorie spraw, formularze urzędowe > Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo

Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Rodzaj sprawy:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych w ustawie z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko. Dostęp do informacji o środowisku jest prawem konstytucyjnym.

Wymagania dotyczące wniosku:

Formularz wniosku o udostępnienie informacjio środowisku i jego ochronie

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można:

1. Przesyłać na adres – Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

2. Składać osobiście na Dzienniku Podawczymw Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu,ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajecw godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 7.30-15.30.

3. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP.

Opłaty:

1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.

Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

2. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

3. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danychw formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydrukulub kserokopii, wynoszą:

1) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;

2) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

4. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:

1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o którychmowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

5. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

Informacje dodatkowe:

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminyw Czarnym Dunajcu bądź w kasie Urzędu Gminy (I piętro, czynna w godzinach 8.00 – 14.00).

Konto bankowe: 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001.

Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie art. 7ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownikads. ochrony środowiska, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8ºº-15ºº, w pokoju nr 37, tel.: 18 261 35 37 lub w pokoju nr 38, tel. 18 261 35 38.

Termin załatwienia sprawy:

Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niżw ciągu miesiąca od dania złożenia wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania.

Obowiązujące akty prawne:

1.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacjio środowisku (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Rodzaj sprawy:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Inwestor lub pełnomocnik w jego imieniu

Wymagania dotyczące wniosku:

Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można:

1. Przesyłać na adres – Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

2. Składać osobiście na Dzienniku Podawczymw Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu,ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajecw godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 7.30-15.30.

3. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP.

Wymagane załączniki:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;

3a) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, oraz dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej lub inwestycji towarzyszącej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c;

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8) 7 analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

9) 1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, kopię załącznika graficznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

10) 1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

11) 1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

12) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100).

13) Inne (np. pełnomocnictwo):

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech, a w przypadku gdy w postępowaniu uczestniczy dyrektor urzędu morskiego - w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Informacje dodatkowe:

Załączniki do wniosku należy dołączyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), szczególnie art. 74.

Opłata skarbowa od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – 205 zł

Opłata skarbowa od wydania decyzji o przeniesieniu decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby lub podmiotu, zgodnie z ustawa o opłacie skarbowej – 105 zł.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa, zgodnie z ustawąo opłacie skarbowej – 17 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminyw Czarnym Dunajcu bądź w kasie Urzędu Gminy (I piętro, czynna w godzinach 8.00 – 14.00).

Konto bankowe: 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001.

Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie art. 7ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownikads. ochrony środowiska, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8ºº-15ºº, w pokoju nr 37, tel.: 18 261 35 37 lub w pokoju nr 38, tel. 18 261 35 38.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągumiesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z przepisami ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity z 2016 r., poz. 23).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U.z 2016 r., poz. 353).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,poz. 23).

Decyzja wydawana na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne

Decyzja wydawana na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne

Rodzaj sprawy:

Decyzja wydawana na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne – zmiana stanu wody na gruncie lub odprowadzanie wód oraz ściekówna grunty sąsiednie

Podmiot uprawniony/ obowiązanydo złożenia wniosku:

Osoba prywatna/jednostka organizacyjna/Inne – wnioskodawca lub pełnomocnik w jego imieniu

Wymagania dotyczące wniosku:

Formularz wniosku o wydanie decyzji nakazującej właścicielowi sąsiedniego gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom wraz z załącznikami

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można:

1. Przesyłać na adres – Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

2. Składać osobiście na Dzienniku Podawczymw Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu,ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajecw godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 7.30-15.30.

3. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP.

Wymagane załączniki:

1)Dokumentacja szkody na gruncie (fotografie, ekspertyzy).

2)Wypis z rejestru gruntów.

3)Kopia mapy ewidencyjnej.

4)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji

Informacje dodatkowe:

Opłata skarbowa od wydania decyzji wynosi zgodnie z ustawąo opłacie skarbowej – 10 zł

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa, zgodnie z ustawąo opłacie skarbowej – 17 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminyw Czarnym Dunajcu bądź w kasie Urzędu Gminy (I piętro, czynna w godzinach 8.00 – 14.00).

Konto bankowe: 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001.

Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie art. 7ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownikads. ochrony środowiska, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8ºº-15ºº, w pokoju nr 37, tel.: 18 261 35 37 lub w pokoju nr 38, tel. 18 261 35 38.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągumiesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z przepisami ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity z 2016 r., poz. 23).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Obowiązujące akty prawne:

1.Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.).

2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,poz. 23).

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

„Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 listopada 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Spis kart informacyjnych dla spraw prowadzonych przez Wójta Gminy Czarny Dunajec znajduje się pod adresem:

www.ekoportal.gov.pl

powrót na górę strony wróć na górę