Wojewoda Małopolski przyznał wsparcie finansowe na 2022 rok dla oddziałów przedszkolnych
w Gminie Czarny Dunajec przy Szkołach Podstawowych: w Ratułowie, Podszklu i Odrowążu.

Województwo Małopolskie wspiera organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Wsparcie finansowe można było pozyskać dla placówek wychowania przedszkolnego na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
b) realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
a) nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
b) od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
c) więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,

Organ prowadzący placówkę oświatową obowiązany jest zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Całkowity koszt realizacji programu w 2022 roku w Gminie Czarny Dunajec wyniesie 6 875,00 zł, w tym pomoc finansowana z Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 5 500,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy Czarny Dunajec w wysokości 1 375,00 zł.