§1 Cele konkursu

Celami konkursu są:

1.Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.

2.Wzmacnianie świadomości obywatelskiej.

3.Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach upamiętniających historię kraju ojczystego , poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.

§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pamiętamy! 17 września 1939r. Agresja ZSRR na Polskę” jest Młodzieżowa Rada Gminy Czarny Dunajec przy współpracy z Wójtem Gminy Czarny Dunajec, Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

3.Adres organizatora: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu, ul. Kolejowa 14a,
34-470 Czarny Dunajec.

4.Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Iwona Wontorczyk, telefon: 18521 36 80.

§3 Założenia organizacyjne

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec.

2.Przewidziane są 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia.

3.Udział w konkursie jest bezpłatny.

4.Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

5.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

6.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

7.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

8.Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny.

9.Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest rysunek upamiętniający 83 rocznicę agresji ZSRR na Polskę.

10.Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów, nauczyciele, dyrektorzy szkół lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat.

11.W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny

„Pamiętamy! 17 września 1939r. Agresja ZSRR na Polskę”:

a.pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja), nazwa instytucji/adres, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych);

b.klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;

c.klauzulę zawierającą zgodę na zgodę na wykorzystanie wizerunku/prac plastycznych dziecka, wzór którego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;

d.w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 11 lit. b i c, w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.

12.Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.

13.Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

14.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

1.Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2022 r. osobiście
w siedzibie organizatora w godzinach od 7.30 do 15.30, z dopiskiem: „Pamiętamy! 17 września 1939r. Agresja ZSRR na Polskę”;

2.W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.

3.Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4.O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

-zgodność pracy z tematem

-jakość wykonania

-oryginalność i pomysłowość

-walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

-stopień trudności wykonania.

5.Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej.

6.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu

1.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca września 2022 r.

2.Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

3.Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu.

4.Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

§6 Nagrody główne

1.Organizator konkursu przyzna trzy nagrody główne za I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia.

2.Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

3.Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż – wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w siedzibie organizatora.

4.Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§7 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin jest jedynymi wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

3.Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.

4.W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

6.Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.