W Gminie Czarny Dunajec rozpoczęły się zajęcia, w ramach uzupełnienia obowiązkowego programu wychowania fizycznego o nadobowiązkowe zajęcia sportowe z nauki pływania, dla uczniów klas I-III szkół podstawowych naszej gminy w ramach projektu „Umiem pływać” 2022, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęciami nauki pływania objętych jest 90 uczniów klas I-IIIz 5 szkół podstawowych, (6 grup po 15 uczniów). Zajęcia będą odbywać się w okresie od 07.09.2022 do 17.11.2022r., po obowiązkowych zajęciach w szkole, po uzgodnieniu harmonogramu z dyrektorami szkół. Projekt jest jako cykl dziesięciu dwugodzinnych zajęć (tj. 1,5 godziny zegarowej/1x w tyg.) dla każdego uczestnika na krytym basenie w "Chochołowskich Termach". Dzieci mają zorganizowany transport i opiekę w czasie dojazdu. Rodzice deklarują swój udział jako wolontariusze w opiece nad dowożonymi uczniami. W jednym czasie na basenie przebywać będą dwie grupy, pod kierunkiem dwóch instruktorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na zakończenie zajęć przeprowadzony będzie sprawdzian umiejętności, według załącznika do ogłoszonego konkursu. Do projektu zakwalifikowane zostały dzieci które nie potrafią pływać, z uwzględnieniem braku przeciwwskazań zdrowotnych, po wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w zajęciach. Zakładamy, że dzięki realizacji projektu wszyscy uczniowie biorący w nim udział nabędą podstawowe umiejętności pływania.

Szkoły biorące udział w projekcie:

- Szkoła Podstawowa w Piekielniku – II grupy,

- Szkoła Podstawowa w Czerwiennem Nr 1 – I grupa,

- Szkoła Podstawowa w Cichem Nr 3 – I grupa,

- Szkoła Podstawowa w Podszklu – I grupa,

- Szkoła Podstawowa w Odrowążu – I grupa,

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 35 100,00 zł, w tym pomoc finansowa
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 15 000,00 zł. Pozostała część stanowi wkład własny Gminy Czarny Dunajec w wysokości 20 100,00 zł.