PODSTAWA PRAWNA

 

- art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481, 1818 i 2197);

 

- Uchwała Rady Ministrów 89/2020 z dnia 26.06.2020r. w sprawie Rządowego programu pomocy   uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022,

-   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.06.2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

                                   KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY

 1. W ramach Rządowego programu  w roku szkolnym 2022/2023 będzie możliwość udzielenia pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych (Dz. U. z 2020 r., poz.1227):

1)    słabowidzącym,

2)    niesłyszącym,

3)    słabosłyszącym,

4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)    niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wymienionych powyżej,

8)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa  w pkt. 1-6 i 8;

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r.  poz. 1287 z późn. zm.).

-  W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-7, uczęszczającym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas  I - IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej  w pięcioletnim technikum,

 

uczniom, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 8 i 9, uczęszczającym do:

 • szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy;

 

-  W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-7  uczęszczającym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I-IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

 1. Miejsce i termin składania wniosku

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 153/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia  29.07.2022 r. wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 9 września 2022 r. Pomoc udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia,  albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,  za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.  Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego, o którym mowa w  art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

3.  Dowody zakupu podręczników:

 • W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (ucznia), prawnego opiekuna ucznia, rodziców zastępczych, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 • W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych  lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2021-2022.
 • W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności:
    imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę , do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.Podmiot dokonujący zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których dokonano zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

                            i materiałów ćwiczeniowych

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym   lub    znacznym    oraz uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do:                                                                              
          szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy


    do kwoty   
      225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących,  słabosłyszących,                                       z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim,  z    niepełnosprawnością   ruchową,   w   tym   z    afazją,   z   autyzmem,   w tym   z   zespołem   Aspergera,  oraz   uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi w przypadku   gdy   są  to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa  wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do:                                                                 
          branżowej szkoły I stopnia,                                                                      
         branżowej szkoły II stopnia
;

   do kwoty 
     390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących,  słabosłyszących,                                                z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, z    niepełnosprawnością   ruchową,   w   tym   z    afazją, z   autyzmem,   w tym   z   zespołem   Aspergera,  oraz uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi w przypadku   gdy   są  to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,  o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym  2022/2023 do:

 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I-IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej                                      w pięcioletnim technikum,

    do kwoty 
  445 zł

Załączniki:

Zał. Nr 1 wzór wniosku dla osób ubiegających się o pomoc w ramach w/w programu,

Podstawa prawna:

Zał. Nr 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227)

Zał. Nr 3 Uchwała Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Zał. Nr 4Zarządzenie Wójta Gminy 153/2022 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków