Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ) w związku z nieobecnością usprawiedliwioną pracownika w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika proszone są o składanie swoich aplikacji do Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, w terminie do 30 września 2022 r. do godz. 12.00.


W ramach informacji przedstawiamy opis stanowiska pracy i zakres wykonywanych zadań:

Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu, ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec


Określenie stanowiska pracy:

Referent administracyjno- biurowy


Forma zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia od dnia 3 października 2022 r.;
 2. Wymiar czasu pracy:pełny etat;
 3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa: zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Wymaganie niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków na zadania oświatowe;

2) Przygotowywanie projektów dokumentów związanych z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora placówki oświatowej;

3)Prowadzenie baz danych oświatowych i realizacja zadań wynikających z Systemu Informacji Oświatowej;

4) Kontrola spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego mającego na celu realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

5) Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawców kształcących młodocianych pracowników;

6) Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji;

7) Prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie Systemu Informacji Oświatowej, w tym bazy danych dla organu prowadzącego;

8) Załatwianie interesantów i innych spraw wynikających z pełnienia obowiązków pracownika GZO;

9) Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków według zasad wynikających z przepisów prawa i unormowań wewnętrznych;

10) Prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym dostępem szkół do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym przyjmowanie wniosków i rozliczanie dotacji celowej na podręczniki;

11) Obsługa narad, komisji i spotkań oraz ich protokołowanie;

12) Prowadzenie spraw związanych z informacją, statystyką i sprawozdawczością oświatową;

13) Prowadzenie spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli;

14) Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami motywacyjnymi dla uczniów z terenu Gminy Czarny Dunajec;

15) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Dyrektora lub głównego księgowego.

III. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

f) dokument poświadczający wykształcenie, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;

g) dokumenty poświadczające staż pracy, kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia
o odbytym stażu, jeżeli kandydat był wcześniej zatrudniony;

h) inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń

Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (18)521 36 80 lub w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 14 a.


Iwona Wontorczyk

Dyr. Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu