Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”w wysokości 9 224,00 zł., na przygotowanie i przeprowadzenie do 15 grudnia 2022 r.dwóch wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra czyli:


1. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,

2. Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

3. Kultura i dziedzictwo narodowe,

4. Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Łączny koszt realizacji projektu - 11 530,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 80% - 9 224,00 zł.

Wkład własny Gminy 20% - 2 306,00 zł.