Gmina Czarny Dunajec otrzymała dofinansowanie projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 11 października 2022 r. zatwierdził  Uchwałą Nr 1774/22 listę rankingową tj. listę Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania .


Projekt „Granty 3” ma na celu zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.


Gmina Czarny Dunajec otrzymała dofinansowanie w kwocie 119 897,10 zł (100% wnioskowanej kwoty) na zajęcia wyrównawcze z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych: matematycznych, rozwijających kompetencje uczenia się oraz komunikowania się w języku obcym- język angielski. Projektem zostaną objęte następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku, Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie.


Podjęte działania mają na celu podnieść wyniki z egzaminu ósmoklasisty w tych placówkach oraz wyrównać braki u uczniów w wyżej wskazanym zakresie.

Rekrutacji do projektu dokonują dyrektorzy poszczególnych szkół, na podstawie deklaracji uczestnictwa oraz zgód podpisanych przez rodziców/ opiekunów prawnych.