Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło listę gmin, które otrzymały dofinansowanie na organizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej w 2019 r. Gmina Czarny Dunajec pozyskała kwotę 11 475,00 zł na realizację tych zajęć.


Będą miały one miejsce w następujących szkołach (wszędzie będzie uczestniczyć w zajęciach 15 uczniów): Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem , Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie , Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Podszklu, Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Ratułowie.

Łączny koszt zajęć wynosi 22 950,00 zł. Różnica z dotacji zostanie pokryta z budżetu Gminy Czarny Dunajec.

Głównym celem tych zajęć będzie skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Ponadto projekt ma na celu zapobieganie pogłębianiu się wady postawy, rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu. Każda grupa zajęciowa będzie miała dodatkowe, ponadprogramowe zajęcia 2 razy w tygodniu ( 1 godzinę lekcyjną). Zajęcia przeprowadzą nauczyciele, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Zadanie będzie realizowane w okresie od 28 lutego do 7 grudnia 2019 przez okres 20 tygodni. Ponadto w każdej szkole biorącej udział w projekcie, planowane jest przeprowadzenie wykładów na temat zdrowego odżywiania.