Wojewoda Małopolski przyznał wsparcie finansowe 11 szkołom z Gminy Czarny Dunajec (wszystkim które złożyły wniosek) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.


Szkołom przyznaje się wsparcie finansowe w wysokości zależnej od liczby uczniów. Maksymalne kwoty dotacji na zakup książek wynoszą:

1)dla szkół, w których liczba uczniów wynosi do 70 – 2 480 zł;

2)dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170 – 4 000 zł;

3)dla szkół, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170 – 12 000 zł.

Organ prowadzący szkoły obowiązany jest zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.


Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe:

1.Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach

2.Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Odrowążu

3.Szkoła Podstawowa im. ks. prof.. Józefa Tischnera w Ratułowie

4.Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku

5.Szkoła Podstawowa w Załucznem

6.Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem

7.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem

8.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu

9.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

10.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka Ducha w Czerwiennem

11.Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

Całkowity koszt realizacji programu wyniesie 71200,00 zł, w tym pomoc finansowana z Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 56960,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy Czarny Dunajec w wysokości 14240,00 zł.