x
> Gmina> Rada Gminy> Komisje Rady Gminy > Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Czarny Dunajec na 2022 rok

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Czarny Dunajec na 2022 rok

I kwartał

  1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/204/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz nadania jej statutu.
  2. Informacja dotycząca sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3.      Ocena sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec za 2022 rok.

4.      Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu i nadania mu statutu.

5.      Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec.

6.      Tematyka doraźna.

 

II kwartał

  1. Analiza funkcjonowania lodowiska.

2.      Ocena sprawozdania z wykonania programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

3.      Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Gminy celem przedstawienia planu  zajęć dla dzieci w okresie wakacji oraz przedstawienia sprawozdania finansowego dot. podziału środków na sport szkolny i gminny.

4.      Tematyka doraźna.

 

III kwartał

1.      Informacja o działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec za I półrocze  2023 roku.

2.      Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.

3.      Tematyka doraźna.

 

IV kwartał

  1. Zaopiniowanie budżetu Gminy na 2024 rok.

2.      Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2022/2023.

3.      Podsumowanie imprez sportowych i kulturalnych wpisanych do kalendarza gminnego  na rok 2023.

4.      Sprawozdanie finansowe wraz z informacją na temat funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec w roku 2023.

5.      Tematyka doraźna.

powrót na górę strony wróć na górę