Informacja w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA

SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNYM DUNAJCU


Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu jest publicznym zakładem podstawowej opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Małopolskiego oraz zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy Czarny Dunajec. Siedzibą Zakładu jest Przychodnia w Czarnym Dunajcu ul. Kamieniec Dolny 55.

Zadaniem Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu jest:

1)Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej osobom zadeklarowanym do lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni w Czarnym Dunajcu, Ratułowie, Chochołowie i Odrowążu oraz w stanach nagłych osobom przebywającym na terenie Gminy Czarny Dunajec,

2)Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, porad ginekologiczno położniczych oraz rehabilitacji dla wszystkich potrzebujących. (W przypadku rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty).

3)Świadczenia te obejmują:

a)badanie i poradę lekarską,

b)leczenie,

c)rehabilitację leczniczą,

d)opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,

e)prowadzenie specjalistycznej, ambulatoryjnej opieki lekarskiej w zakresie ginekologii i położnictwa,

f)opiekę nad zdrowym dzieckiem,

g)badanie diagnostyczne, w tym z analityką medyczną,

h)poradnictwo pielęgnacyjne osobom chorym i niepełnosprawnym,

i)orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

j)zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,

k)czynności techniczne z zakresu protetyki,

l)czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze,

m)szerzenie oświaty zdrowotnej.

Samodzielnym Gminnym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu. Dyrektor zarządza Zakładem przy pomocy Kierowników Przychodni, którzy odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych Przychodni.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKADU ORAZ GODZINY PRACY POSZCZEGÓLNYCH PRZYCHODNI

W skład Samodzielnym Gminnym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu wchodzą:

Przychodnia w Ratułowie

Ratułów 1c tel. (18) 265 81 32

Kierownik Przychodni lek. med. Sekułowicz Piotr

Filia Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu - Przychodnia w Chochołowie

Chochołów 352 tel. (18) 275 74 06
Kierownik Filii lek med. Krystyna Daszkiewicz-Hudyka

Przychodnia w Czarnym Dunajcu

Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny 55 tel. (18) 265 74 75

Kierownik Przychodni lek med. Teresa Anna Pasich

Filia Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu - Przychodnia w Odrowążu
Odrowąż 37d tel. (18) 275 85 76
Kierownik Filii lek. med. Jan Strychalski

W przypadku braku lekarza w Przychodni (w nagłych przypadkach) istnieje możliwość skorzystania z porady lekarskiej w najbliższych sąsiednich jednostkach organizacyjnych wchodzących w strukturę Zakładu.

Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka zdrowotna lekarska i pielęgniarska realizowana jest przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia


Miejsce udzielania świadczeń:

Jabłonka, ul. 3 Maja 7

tel.

(18) 26 52 976

882 123 658

882 122 568


Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest to pomoc doraźna udzielana bez względu na wiek, jak i miejsce zamieszkania, czy pobytu pacjenta.

W przypadku konieczności wizyty lekarza opieki całodobowej w domu pacjenta konieczne jest wezwanie lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę całodobową w rejonie zamieszania lub pobytu pacjenta.


W Przychodni w Czarnym Dunajcu działają ponadto:

  • - Punkt Pobrań materiałów do badań laboratoryjnych. Punkt obsługuje Niepubliczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej „MEDICUSLABOR” s. c., 34-400 Nowy Targ, ul. Ogrodowa 85 b, który wykonuje usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej czynny codziennie 7.30 do 11.00.
  • - Firma ,, Sonomed ” Zakopane ul. Droga do Olczy 8 b, która wykonuje usługi w zakresie protetyki słuchu czynny poniedziałek 14.00 do 18.00