x
> Gmina> Ogłoszenia Urzędowe > Postępowania Administracyjne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec 2

Data2024-05-09

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec 1

Data2024-05-09

> czytaj więcej

Drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2030 r Stacji PKP w Podczerwonem

Data2024-05-06

> czytaj więcej

Zarządzenie nr 80 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 maja 2024 r

Data2024-04-29

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta i Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2024-04-29

> czytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Data2024-04-23

OŚ.6220.2.2024.MZ Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: Włączenie strefy „A” uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Piekielnik

Data2024-04-17

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2024-04-12

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2024-04-02

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Nowy Targ

Data2024-04-02

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2024-04-02

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Chochołów

Data2024-03-15

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec 1

Data2024-03-15

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec 2

Data2024-03-15

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec 3

Data2024-03-15

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ratułów

Data2024-03-15

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec 6

Data2024-03-15

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Piekielnik

Data2024-03-15

> czytaj więcej

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2030 r nieruchomości po dawnej stacji PKP

Data2024-02-29

> czytaj więcej

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 28.07.2022 r.

Data2024-02-13

OŚ.6220.14.2023.MZ Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 28.07.2022 r., znak: OŚ.6220.10.2022.JB stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre

> czytaj więcej

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Data2024-02-12

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - Załuczne

Data2024-02-07

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piekielnik

Data2024-02-07

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piekielnik

Data2024-02-07

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Podczerwone

Data2024-02-07

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2024-02-07

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2024-02-07

> czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Podczerwone

Data2024-01-30

> czytaj więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

Data2024-01-15

w zakresie ustaleń dotyczących warunków lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii

> czytaj więcej

Zarządzenie nr 4 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 8 stycznia 2024 r.

Data2024-01-08

> czytaj więcej

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji - Ratułów

Data2023-12-28

> czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze dzierżawcy w przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Podczerwone

Data2023-12-19

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Czarny Dunajec

Data2023-12-15

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2023-12-15

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2023-12-15

> czytaj więcej

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-12-04

> czytaj więcej

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji - Stare Bystre

Data2023-11-24

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się,  że w dniach od 24.11.2023r. do 27.12.2023r.

> czytaj więcej

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji - Odrowąż

Data2023-11-24

OGŁOSZENIE

                         Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się,  że w dniach od 24.11.2023r. do 27.12.2023r.

> czytaj więcej

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji - Pieniążkowice

Data2023-11-24

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się,  że w dniach od 24.11.2023r. do 27.12.2023r.

> czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Podczerwone

Data2023-11-22

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2030 r. część nieruchomości stanowiących dz. ewid. nr 7990o pow. 0,0198 ha, 7991 o pow. 0,0032 ha, 7906/8 o pow. 0,0807 ha wraz z budynkiem o pow. 206,51 m2 po dawnej stacji PKP, położonego w miejscowości Podczerwone, będącego własnością Miasta i Gminy Czarny Dunajec, dla której Sad Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr NS1T/00085077/3.
> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Wróblówka

Data2023-10-03

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Wróblówka

Data2023-10-03

> czytaj więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-10-03

> czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-10-02

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr: 1.  3428/1 o pow. 0,0100 ha

będącej własnością Miasta i Gminy Czarny Dunajec, dla której Sad Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr NS1T/00070547/1.

> czytaj więcej

Data2023-09-27

OŚ.6220.12.2023.MZ Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Czarny Dunajec z  dnia 11.05.2022 r., znak: OŚ.6220.4.2022.JB w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, budowa, rozbudowa drogi gminnej „Graniczna” w miejscowości Podszkle” oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” „Graniczna” oraz drogi gminnej „Bukowina” w miejscowości Podszkle”

> czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec - Rozbudowa drogi gminnej klasy D Graniczna oraz drogi gminnej Bukownia w miejscowości Podszkle

Data2023-09-08

OŚ.6220.12.2023.MZ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s zmiany Decyzji z dnia 11.05.2022 r., znak: OŚ.6220.4.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa, budowa, rozbudowa drogi gminnej „Graniczna” w miejscowości Podszkle

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec tzw. Bory

Data2023-09-08

> czytaj więcej

OŚ.6220.9.2023.JB Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-08-29

> czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY - Dział

Data2023-08-23

> czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY - Czarny Dunajec

Data2023-08-23

> czytaj więcej
powrót na górę strony wróć na górę