x
> Gmina> Prawo lokalne> Budżet Gminy > Budżet Gminy na 2020 rok

Budżet Gminy na 2020 rok

UCHWAŁA NR XV/152/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia  30 grudnia 2019 roku


w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d) oraz lit. i)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622, 2020 i z 2018 r. poz. 2245), na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020  w łącznej kwocie 107.928.219,00 złotych z tego:
1)dochody bieżące: 103.076.471,00 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 296.612,69 złotych;
2)dochody majątkowe: 4.851.748,00  złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 2.830.100,00 złotych;  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§2.1.  Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 106.592.306,00 złotych zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  94.572.943,85 złotych, w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 49.285.587,18 złotych, z tego:
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  kwota 29.980.822,00 złote;
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 19.304.765,18 złote.
2)wydatki na dotacje na zadania bieżące kwota 14.400.341,00 złotych;
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 29.613.614,00 złotych;
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota  348.956,10 złotych;
5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 467.445,57 złotych;
6)wydatki na obsługę długu publicznego kwota  457.000,00  złotych.
3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.019.362,15 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  12.019.362,15 złotych,
z tego na programy finansowane z udziałem środków o  których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  kwota 1.187.294,00 złotych.§3.1.Różnica między dochodami  i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie  1.335.913,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2.Ustala się:
1)przychody budżetu w kwocie  3.850.000,00 złotych  tytułu:  zaciągniętych kredytów w kwocie  3.800,000,00 złotych, spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50.000,00 złotych;
2)rozchody budżetu w kwocie   5.185.913,00 złotych, na spłatę wcześniej  zaciągniętych  kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§4. Tworzy się:
1)rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 446.999,49 złotych
2)rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie  322.000,00 złotych


§5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2)dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  zgodnie z załącznikiem Nr 5;
3)dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  zgodnie z załącznikiem Nr 6;
4)dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
5)dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
6)dochody z części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i  młodzieży zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§6. Wydatki budżetu obejmują:
1)planowane kwoty dotacji udzielone w 2020 roku – jak w załączniku Nr 10;
2)środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 1.074.473,84 złote, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim  w łącznej kwocie 597.683,50 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§7. Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 12


§8. Ustala się roczne limity dla:
1)zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 400.000,00 złotych;
2)zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty   3.800.000,00  złotych.


§9. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :
1)zaciągania zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 400.000,00 złotych;
2)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
a)zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
c)przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi  z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia  w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec
3)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji. Łączna  kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000,00 złotych;
4)udzielania pożyczek z budżetu do kwoty  500.000,00 złotych;
5)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
6)przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian
w planie wydatków bieżących jednostki:
a)w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;
b)w obrębie wydatków działu - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
c)w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.


§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 roku.                
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

powrót na górę strony wróć na górę