x
> Gmina> Prawo lokalne> Budżet Gminy > Budżet Gminy na 2021 rok

Budżet Gminy na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/276/2020

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d) oraz lit. i), pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622, 2020 i z 2018 r. poz. 2245 i z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 110.080.318,00 złotych z tego:

1)dochody bieżące: 109.213.438,00 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 880.205,00 złotych;

2)dochody majątkowe: 866.880,00 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 806.880,00 złotych;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 122.139.657,00 złotych zgodniez załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 105.774.260,49 złotych, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 53.645.267,49 złotych, z tego:

a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 31.741.686,00 złotych;

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 21.903.581,49 złotych.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące kwota 16.231.330,00 złotych;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 34.478.127,00 złotych;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.019.536,00 złotych;

5) wydatki na obsługę długu publicznego kwota 400.000,00 złotych.

3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.365.396,51 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.365.396,51 złotych,

z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 287.706,60 złotych.

§3.1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie12.059.339,00 złotych, który zostanie pokryty :

1)przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.174.975,00 złotych,

2)przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.264.383,00 złote,

3)przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 50.000,00 złotych

4)przychodami z pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.569.981,00 złotych.

2.Ustala się:

1)przychody budżetu w kwocie 16.144.364,00złote z tytułu:

a)zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.260.000,00 złotych,

b)spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 50.000,00 złotych,

c)niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.264.383,00 złote

d)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.569.981,00 złotych;

2) rozchody budżetu w kwocie 4.085.025,00 złotych, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

zgodnie zzałącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Tworzy się :

1)rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 509.675,25 złotych

2)rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 370.000,00 złotych

§5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2)dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3)dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 6;

4)dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

5)dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

6)dochody z części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§6. Wydatki budżetu obejmują:

1) planowane kwoty dotacji udzielone w 2021 roku – jak w załączniku Nr 10;

2)środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 1.138.696,65 złote, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 633.401,69 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11;

3) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1.603.105,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 13;

4) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 661.278,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§7. Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu :

1)kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.174.975,00 złotych

2)kredytów i pożyczekzaciągniętych na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich do kwoty 4.085.025,00 złotych

3)kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 400.000,00 złotych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami w ust. 1 pkt. 1 i 2 z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec.

2) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2021nie może przekroczyć ustanowionego limitu 400.000,00 złotych.

§9. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

a)zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b)zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

c)przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec

2)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji. Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000,00 złotych;

3)udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 złotych;

4)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

5)przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmianw planie wydatków bieżących jednostki:

a)w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;

b)w obrębie wydatków działu - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

c)w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

powrót na górę strony wróć na górę