x

Projekt "Azbest STOP"

ZARZĄDZENIE NR 85/2018 WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC Z DNIA 8 CZERWCA 2018 R.


w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Azbest – stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec” na lata 2018-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994),Wójt Gminy Czarny Dunajec zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin realizacji i finansowania projektu pn. „Azbest – stop! Likwidacja azbestu na terenie gminy Czarny Dunajec” na lata 2018 – 2020.

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

powrót na górę strony wróć na górę