x
> Dla mieszkańca> Kategorie spraw, formularze urzędowe > Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds Uzależnień

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds Uzależnień

StanowiskoImię i NazwiskoNr telefonuNr pokoju
Koordynator ds. uzależnieńInsp. Ewa Smardz-Chlebek18 26-135-1717


Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 4 - I piętro,

czynny codziennie poniedziałek w godzinach od 10:00 - 18:00, wtorek - piątek godz. 7.30 -15.30 tel. (18) 26 135 17

adres email: esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl

Dyżur psychologa  w każdy piątek w godzinach od 14:00 - 18:00


"Miej cierpliwość dla wszystkich a zwłaszcza dla siebie.Nie zniechęcaj się swoją niedoskonałością, lecz każdego ranka wstawaj ze świeżą odwagą.Nie ma lepszej drogi do osiągnięcia trzeźwego życia niż wciąż zaczynać od nowa,nigdy nie myśląc, że już zrobiłeś dosyć".


Polecane strony:


Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Czarny Dunajec

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Czarny Dunajec

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w gminie Czarny Dunajec

na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.)

Podstawa prawna kontroli:

1) Art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

2) Rozdział V pn. „Kontrola Przedsiębiorcy (art. 77-84) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.)

Zakres przedmiotowy kontroli:

- przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zakres podmiotowy kontroli:

- przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych zezwoleń w gminie Czarny Dunajec

W szczególności, kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:

· na które wpływają skargi lub interwencje,

· wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 83b ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ – z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 83 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

Osoby przeprowadzające kontrole:

· upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii gminy Czarny Dunajec w razie potrzeby w asyście funkcjonariuszy Policji

Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli

(art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

· zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,

· tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

· faktury zakupu napojów alkoholowych,

· opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Dokumenty sporządzane podczas kontroli:

· protokół kontrolny, inne (w razie potrzeby),

Inne uwagi:

· pracownicy organu kontrolnego posiadają upoważnienia bądź też legitymacje służbowe do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

· kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 79 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

· przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 80 ust. 3 i art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

· kontrolę wykonuje się siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli (art. 80a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2018 r.

· przeprowadzono 27 kontroli, w tym część z funkcjonariuszami Policji,

  • w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wszczęciem postępowania o cofnięcie zezwolenia - stwierdzono jedynie uchybienia o charakterze porządkowym (brak stosownych wywieszek, brak książki kontroli, itp.),
  • drobne nieprawidłowości wykazane w około 20% kontrolowanych placówek usuwano w trakcie kontroli lub w zaleconym terminie
powrót na górę strony wróć na górę