x

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec

2023-12-12
< wróć

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarny Dunajec”.

 

Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec na lata 2024 - 2039”.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 14.11.2023 r. znak:  OO.410.1.55.2023.MaS uznał, że „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec na lata 2024 - 2039” nie spełnia kryteriów kwalifikujących do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z przepisami art. 46 lub 47 uuoś.

 

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 06.12.2023 r., NS.9022.10.79.2023 stwierdził brak podstaw prawnych do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

 

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy ooś.

 

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
i Gminy Czarny Dunajec na lata 2024 - 2039”.

 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie BIP Gminy Czarny Dunajec.

 

 

 

Załącznik do obwieszczenia z dnia 11.12.2023 r.

UZASADNIENIE

braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec na lata 2024 - 2039”

 

Sporządzono na podstawie art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.).

 

1)             Charakter działań przewidzianych w dokumencie w szczególności:

a)      Stopień w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

Część zadań wyznaczonych w Projekcie założeń może być zaliczanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz.1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Są nimi m.in. budowa sieci gazowej, budowa instalacji odnawialnych źródeł energii. Dla części tych zadań wydane zostały decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla części tych zadań postępowania dopiero będą realizowane. W związku z czym ich wpływ na środowisko został już lub zostanie osobno dokładnie przeanalizowany w trakcie osobnych postępowań. Ponadto należy zaznaczyć, że są to zadania zaplanowane niezależnie od realizacji Projektu założeń ich wpływ na środowisko był oceniony lub będzie oceniony w osobnym postępowaniu.

Pozostałe zadania wymienione w Projekt założeń nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz.1839).

Na etapie przeprowadzonych dotąd postępowań ocen oddziaływania na środowisko oraz na etapie opracowywania Projekt założeń stwierdzono, że realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego, długotrwałego, negatywnego oddziaływania na środowisko.

„Projekt założeń…” z założenia sprzyja zrównoważonej gospodarce energetycznej i poprawie lub przynajmniej utrzymaniu jakości powietrza, pozwoli na kształtowanie polityki energetycznej gminy w sposób uporządkowany i dostosowany do warunków lokalnych, a przy tym zmniejszeniu ulegnie emisyjność gospodarki. Pomimo, że w Projekcie (…) wskazano przedsięwzięcia polegające m.in. na wymianie źródeł ciepła, termomodernizacji, instalacji odnawialnych źródeł energii, są to działania mające służyć ochronie środowiska, w tym wypadku zwiększenia efektywności energetycznej budynków, ograniczeniu zużycia energii, a co za tym idzie ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza

 

b)     Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

Znaczącą rolę w definiowaniu polityki energetycznej Gminy Czarny Dunajec pełnią zapisy zawarte w opracowaniach szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego. Należy również uwzględnić uwarunkowania wewnętrzne zawarte w dokumentach planistycznych gminy.

Podstawową rolę w kształtowaniu polityki energetycznej pełnią dokumenty nadrzędne:

-        Europejska polityka energetyczna,

-        Karta energetyczna,

-        Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej

-        Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu

-        Zielone księgi

-        Polityka energetyczna Polski do 2040 roku,

-        Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

-        Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej

Polityka energetyczna Gminy Czarny Dunajec kształtowana jest również przez uwarunkowania wewnętrzne. Do podstawowych dokumentów szczebla lokalnego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ochrony Środowiska.

Cele i zadania wyznaczone w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” są spójne z celami z zakresu ochrony środowiska wyznaczonymi w powyżej wymienionych dokumentach szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego.

c)      przydatność w uwzględnianiu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska

„Projekt założeń (…)” zawiera wszystkie kluczowe elementy. Niniejsze opracowanie, zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) powinno zawierać:

-        Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

-        Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

-        Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła, wytarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

-        Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ,

-        Zakres współpracy z innymi gminami.

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, umożliwia ponadto:

-        Skuteczne zarządzanie gospodarką energetyczną gminy,

-        Uzyskanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej,

-        Skuteczne oddziaływanie na zmniejszenie kosztów usług energetycznych,

-        Osiąganie wymiernych efektów w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego.

 

d)     Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

Realizacja zapisów dokumentu pozwoli na poprawę stanu środowiska, poprzez podjęcie konkretnych działań, nie tylko bezpośrednio poprzez zmniejszenie zużycia paliw i energii, ale również tych, które wpływają w sposób pośredni na ograniczenie zużycia energii, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Ponadto celem, który zamierza się osiągnąć przy realizacji postanowień opiniowanego dokumentu jest utrwalenie pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród mieszkańców gminy.

Realizacja wytyczonych w Projekcie (…) celów powinna spowodować zrównoważony rozwój energetyczny, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego.

2)      Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a)      Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość, odwracalność oddziaływań

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest spisem zamierzeń i zalecanych działań mających na celu zrównoważone zarządzanie energią na terenie gminy. W trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć mogą wystąpić szczególne aspekty oddziaływania na środowisko. Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją Projektu może być nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań lub też niezrealizowanie działań. Dotyczy to przede wszystkim realizacji zadań w zakresie wszystkich wskazanych powyżej celów i przypisanych im zadań. Oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań opisanych w Projekcie założeń (…) mogą być:

·         pozytywne/ negatywne lub brak oddziaływania,

·         bezpośrednie/ pośrednie,

·         krótkoterminowe/ średnioterminowe/ długoterminowe,

·         stałe/ chwilowe.

Realizacja celów i zadań zaproponowanych w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe będzie polegała na wykonaniu szeregu przedsięwzięć, także inwestycyjnych, które mogą ingerować w poszczególne elementy środowiska zarówno na etapie ich realizacji, jak i eksploatacji.

I. etap realizacji zadań

Zanieczyszczenia wód

Przy realizacji prac takich jak: rozbudowa sieci gazowej należy tak planować zakres prac budowlanych, aby w możliwie najwyższym stopniu zapewnić ochronę gleb, siedlisk, naturalnego ukształtowania terenu i nie zaburzać przy tym stosunków wodnych, ani nie pogarszać stanu czystości wód. Ze względu na charakter i rodzaj innych wykonywanych robót zakłada się, że realizacja planowanych działań nie zwiększy zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Czarny Dunajec. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód lub gleb będzie związane z robotami ziemnymi. Może ono dotyczyć szczególnie skażeń substancjami niebezpiecznymi, użytych w procesie inwestycyjnym lub pochodzących ze sprzętu budowlanego i środków transportu. Aby temu zapobiec na etapie budowy prowadzone będą działania minimalizujące negatywne oddziaływania, które mogą wystąpić.

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Realizacja zadań przewidzianych w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe związanych z pracami budowlanymi oraz ziemnymi i związanym z tym użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, będzie charakteryzowała się lokalnym i krótkoterminowym oddziaływaniem na stan powietrza. Do zadań tych należą:

·         termomodernizacja budynków,

·         zadania z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej i gazowej,

Na skutek użycia środków transportu ciężarowego oraz prowadzenia prac budowlanych możliwe jest generowanie dużych ilości pyłów, lokalne podwyższenie stężeń niektórych substancji gazowych na skutek ścierania opon i nawierzchni drogowej oraz wydzielania spalin pojazdów starszej generacji. Dotyczy to w szczególności substancji emitowanych z silników spalinowych (transport i ciężkie maszyny), prac spawalniczych (gazy i pyły), prac malarskich (lotne związki organiczne) i innych. Dokładne określenie skali oddziaływania i zasięgu występowania określonych stężeń danej substancji w celu oceny jakości powietrza według obowiązujących standardów nie jest możliwe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe, chwilowe oddziaływanie związane z pracami budowlanymi, nie podlega normowaniu.

Hałas

W trakcie robót budowlanych i modernizacyjnych, a także podczas trwania innych przedsięwzięć inwestycyjnych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i środki transportu, stanowiące źródło hałasu i drgań. Emitowany hałas może oddziaływać na okolicznych mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo w rejonie inwestycji, a także w obrębie dróg dojazdowych. W obszarach niezabudowanych należy liczyć się z oddziaływaniem na dzikie zwierzęta co może przyczynić się do ich migracji w inne rejony. Aby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu urządzenia stosowane przy pracach powinny spełniać kryteria dotyczące ich wartości akustycznej, wynikające z przepisów prawa. Normy prawne obecnie obowiązujące dla urządzeń nowych mają na celu ochronę słuchu pracowników, a także osób postronnych. Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje całkowitej eliminacji uciążliwości hałasu na terenach otaczających place budowy, należy jednak pamiętać, że proces budowlany będzie ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu wszystkie niedogodności akustyczne ustaną. Dla ograniczenia uciążliwości akustycznych i jeśli to możliwe, prace budowlane i transportowe powinny być prowadzone tylko w porze dziennej. Na etapie organizacji prac w obrębie poszczególnych zadań istnieje możliwość wykorzystania różnych środków zapobiegawczych i ochronnych, jednak w praktyce uciążliwości przy remontach nie są zwykle podstawą do poważnych konfliktów, w sytuacji gdy osoby narażone na niedogodności mają jasno określony horyzont czasowy, w jakim prace zostaną zakończone oraz ich dokładny harmonogram.

Odpady          

W związku z inwestycjami oraz działaniami o charakterze budowlano - inżynieryjnym, planowanymi na terenie Gminy , należy spodziewać się wytwarzania następujących grup odpadów:

-        odpady budowlane w tym szczególnie:

·           odpady pochodzące z budowy, remontów, i rozbiórki dróg, mostów i infrastruktury drogowej, w tym odpady niebezpieczne (grupa 17),

·           ziemia zmieszana z gruzem oraz zanieczyszczona różnymi substancjami (grupa 17),

-        odpady komunalne: odpady zielone  i materiał roślinny w związku z wycinką drzew i krzewów (kod: 20 02),

-        odpady niebezpieczne różnego rodzaju i pochodzenia.

Powstałe w trakcie prac odpady, powinny być zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2022 poz.699 ze zm.), przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku lub w przypadku braku takiej możliwości przekazywane do unieszkodliwienia. W przypadku odpadów niebezpiecznych każdy rodzaj odpadów powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska naturalnego i chroniony przed działaniem czynników zewnętrznych. Transport tych odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania szczególnie w przypadku wyrobów azbestowych, powinien się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących w tej kwestii.

Powierzchnia ziemi i gleby

Bezpośrednie, negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi może mieć miejsce w czasie, termomodernizacji budynków oraz budowy sieci gazowej. Negatywne skutki zostaną wyeliminowane po zakończeniu prac, a w perspektywie długoterminowej działania te przyniosą korzyści dla stanu powierzchni ziemi.

Krajobraz

Negatywny wpływ na krajobraz również może mieć miejsce w czasie montaż paneli fotowoltaicznych czy termomodernizacji budynków. Po zakończeniu robót budowlanych, oddziaływanie zostanie wyeliminowane. Będzie to więc oddziaływanie krótkotrwałe.

II. Etap eksploatacji

Zanieczyszczenia wód

Obszar Gminy Czarny Dunajec leży w zlewniach następujących jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

-        RW120012822219 - Czarna Orawa do Zubrzycy,

-        RW120012822249 – Piekielnik,

-        RW1200128222989 - Jeleśnia na granicy PL i SK,

-        RW200012141138 - Dunajec od Kirowej Wody do Dzianiskiego Potoku,

-        RW2000122138139 - Raba od źródeł do Skomielnianki,

-        RW20001221411569 – Lepietnica,

-        RW2000122141169 - Wielki Rogoźnik,

-        RW200014214119 - Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca,

-        RW2000232141149 – Piekielnik,

-        RW200062141152 - Czarny Potok.

Gmina Czarny Dunajec jest zlokalizowana w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 161, 164 oraz 165. Gmina Czarny Dunajec leży w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP nr 439 „Zbiornik warstw Magura (Gorce)” oraz GZWP nr 440 „Dolina kopalna Nowy Targ”.

Zadania z zakresu analizowanego dokumentu w sposób długoterminowy i pośredni wpłyną pozytywnie na ten komponent środowiska (mniejsza ilość zużytej energii, mniejsza ilość emisji do powietrza i zanieczyszczenia wtórnego pozostałych komponentów środowiska w tym wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Stan powietrza atmosferycznego

Kluczową rolę odgrywa ocena jakości powietrza, którą wykonano w oparciu o dane dla całej strefy, do której należy gmina. W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację strefy małopolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i ma być podstawą do podjęcia działań powodujących zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie. Roczna ocena jakości powietrza za 2022 rok dla stref województwa małopolskiego przeprowadzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klasyfikacji dokonano dla trzech stref na terenie województwa małopolskiego: aglomeracji krakowskiej, miasta Tarnów i strefy małopolskiej.

Klasyfikacji stref dokonano na bazie pomiarów wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2022 r. Lokalizacja obszarów na terenie poszczególnych stref, na których występowały przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych lub celów długoterminowych dla substancji w powietrzu, została wskazana na podstawie matematycznego modelowania transportu i przemian substancji w powietrzu dla 2022 roku oraz metody obiektywnego szacowania opartej o wyniki wyżej wspomnianego modelowania.

Tabela 1. Klasyfikacja strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia za rok 2022

Strefa

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji

NO2

SO2

CO

C6H6

Pył PM 2,5

Pył PM10

BaP

As

Cd

Ni

Pb

O3

aglomeracja krakowska

C

A

A

A

A1

C

C

A

A

A

A

A

D2

miasto Tarnów

A

A

A

A

A1

A

C

A

A

A

A

A

D2

strefa małopolska

A

A

A

A

C1

C

C

A

A

A

A

A

D2

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2022 roku

Zgodnie z zasadami oceny rocznej klasę strefy dla danego zanieczyszczenia określa się na podstawie jego stężeń występujących w rejonach potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych rozważaną substancją. W rezultacie, nawet obszar przekroczeń wartości normatywnych zanieczyszczenia o małym zasięgu decyduje o wyniku klasyfikacji całej strefy (nawet o dużej 93 powierzchni). Należy zatem pamiętać, że zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia nie oznacza złej sytuacji na terenie całej strefy, a jest jedynie sygnałem, że w strefie istnieją obszary wymagające podjęcia i prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza pod kątem rozważanego zanieczyszczenia.

Strefa aglomeracji krakowskiej została zakwalifikowana do klasy C pod kątem zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Strefa miasta Tarnów została przypisana do klasy C pod kątem zanieczyszczenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Natomiast strefa małopolska została zakwalifikowana do klasy C pod kątem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, benzo(a)pirenem w pyle zawieszonym PM10 oraz do klasy C1 dla zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM2,5 (faza II).

We wszystkich strefach został również przekroczony poziom celu długoterminowego ozonu.

 

Ocena wykonana ze względu na ochronę roślin

Ocenę jakości powietrza za 2022 rok, przeprowadzaną pod kątem ochrony roślin, wykonano dla jednej strefy w województwie małopolskim: strefy małopolskiej. W ocenie uwzględniono 3 substancje: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOX) i ozon (O3). Podczas oceny ozonu dokonano dodatkowej klasyfikacji stref w odniesieniu do poziomu celu długoterminowego.

Tabela 2. Ocena wykonana ze względu na ochronę roślin

Nazwa strefy

Kod strefy

SO2

NOX

O3

strefa małopolska

PL1203

A

A

A

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2022 roku

Przy ochronnie powietrza atmosferycznego ważna jest także edukacja ekologiczna, informująca i przekonująca mieszkańców gminy o szkodliwości i skutkach spalania odpadów w paleniskach domowych oraz opalania domostw wysokoemisyjnymi paliwami. Znacząca poprawa warunków sanitarnych powietrza zostanie osiągnięta dzięki przedsięwzięciom związanym z przejściem na paliwa opałowe lepszej jakości lub paliwa „ekologiczne”, generujące mniejszą ilość zanieczyszczeń i związków do powietrza.

Realizacja szeregu wyżej wymienionych zadań, wyznaczonych w Projekcie założeń będzie miała istotny wpływ na poprawę stanu powietrza na terenie Gminy Czarny Dunajec.

Hałas

W wyniku realizacji zadań zawartych w Projektu założeń należy spodziewać się zmniejszenia poziomu hałasu na skutek:

-        zwiększenia płynności ruchu pojazdów, poprzez reorganizację ruchu kołowego oraz poprawę nawierzchni dróg oraz budowę nowych ulic,

-        urządzenia i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie terenów zieleni jako naturalnej bariery chroniącej przed hałasem,

Poprawa stanu akustycznego na terenie gminy powinna pośrednio wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz atrakcyjność inwestycyjną tego terenu.

Powierzchnia ziemi i gleby

Realizacja zadań takich jak ochrona gleb przed degradacją oraz właściwe zagospodarowanie terenów przyczyni się do poprawy stanu powierzchni ziemi i gleb.

Krajobraz

Realizacja zadań takich jak utrzymanie czystości na terenach rekreacji turystycznej, likwidacja dzikich wysypisk odpadów czy utrzymanie terenów zieleni przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych na terenie gminy. 

b)     Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym lub skumulowanym. Należy stwierdzić, że realizacja założeń zawartych w „Projekcie założeń” będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi. Działania ujęte w „Projekcie założeń” wpłyną również na polepszenie standardu wypoczynku turystów oraz jakość życia mieszkańców. Polepszeniu ulegną również warunki estetyczne krajobrazu gminy.

c)      Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenie dla środowiska

Ponieważ elementem oddziaływania na środowisko jest także oddziaływanie na zdrowie ludzi, należy zauważyć, że realizacja założeń zawartych w Projekcie założeń na etapie ich realizacji będzie wiązała się z pewnym oddziaływaniem na zdrowie ludzkie. Charakteryzować się ono będzie emisją zanieczyszczeń do powietrza, związanych ze zwiększonym ruchem kołowym pojazdów, pracami budowlano – remontowymi. Mieszkańcy na etapie realizacji zadań będą narażeni na emisję pyłów, spalin i hałasu, które będą się przemieszczać wraz z kierunkiem robót. Emisje będą ustępować po ich zakończeniu.

Oprócz problemu zanieczyszczeń pojawiają się również kwestie bezpieczeństwa. Prace budowlane związane z budową sieci gazowej, energetycznej, mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pojazdów oraz ruchu pieszego. W związku z podejmowanymi działaniami sugeruje się poinformowanie społeczeństwa o planowanych pracach z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym wraz ze wskazaniem terminu zakończenia realizacji inwestycji. Pozwoli to mieszkańcom przygotować się na ewentualne uciążliwości i zwiększy ich ostrożność. Ponadto, prace najbardziej uciążliwe nie powinny odbywać się we wczesnych godzinach porannych, wieczornych oraz nocnych, by nadmiernie nie ingerować w życie mieszkańców.

3)   Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

a)      Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu

Na terenie gminy brak terenów o szczególnych właściwościach, spełniających wymagania powyższego punktu. Wszystkie działania przewidziane w projekcie założeń mają na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego i ochronę zdrowia ludzi. Mają one sprzyjać przestrzeganiu standardów jakości środowiska oraz zapobiegać jego nadmiernemu wykorzystaniu.

b)     Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

W granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec leżą części trzech obszarów NATURA 2000: Czarna Orawa PLH120002, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLC12003.

Obszar Natrura 2000 Czarna Orawa PLH120002- Czarna Orawa to rzeka należąca do zlewiska Morza Czarnego. Obszar obejmuje odcinek Czarnej Orawy od miejscowości Harkabuz do ujścia rzeki do Zbiornika Orawskiego wraz z częścią dopływów (potoki: Bębeński, Syhlec, Piekielnik z Borowym) i nadbrzeżne pasy roślinności. Szerokość koryta rzeki w obszarze waha się od 3 do prawie 20 m, a głębokość średnio od 20 do 150 cm. W górnym biegu (zwanym Orawką) rzeka jest dość głęboko wcięta, płynie w jarze o zadrzewionych, stromych zboczach, wysokich na kilka (a miejscami nawet kilkanaście) metrów. Dno jest skaliste, z niewielkimi progami przecinającymi w poprzek koryto. W zakolach odkładają się żwiry o różnej granulacji i drobnoziarnisty muł. W dolnym biegu, brzegi są przeważnie płaskie, tylko fragmentami, gdy rzeka wcina się głębiej są wyższe, obrywane i podmywane przez wodę, a formujące się w zakolach kamieńce porośnięte są wikliną. Dno pokryte jest na tym odcinku otoczakami. Miejscami, pasmowo wzdłuż rzeki ciągną się niewielkie płaty zarośli i łęgów wierzbowych i olszowych. Otoczenie obszaru stanowią położone nad rzeką: łąki, pastwiska i pola uprawne. Czarna Orawa przepływa też przez kilka miejscowości: Podwilk, Orawkę, Jabłonkę i Chyżne, w których zabudowa zbliża się do rzeki. Charakterystyczną cechą reżimu hydrologicznego Czarnej Orawy jest znacznie większy udział wezbrań letnich wynikających z opadów deszczu niż wezbrań z wiosennych roztopów. Czarna Orawa i jej dolina stanowią istotny korytarz ekologiczny o przebiegu północ-południe, łączący Tatry i Babią Górę z Gorcami i Beskidem Makowskim.

Obszar Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLC120003 – Torfowiska Orawsko-Nowotarskie są obszarem wspólnym (obszary - „ptasi” i „siedliskowy” całkowicie się pokrywają). Obszar jest fragmentem Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, której powstanie związane jest z wypiętrzeniem górotworów Beskidów i Tatr. Dno Kotliny zbudowane jest z fliszu karpackiego z naniesionymi utworami czwartorzędowymi. W plejstocenie spływające z gór prarzeki naniosły tu warstwy żwirów, piasków i nieprzepuszczalnych iłów. Grubość ich pokładów dochodzi do 1300 m. Torfowiska Nowotarskie to rozległy, należący do największych w Polsce południowej, kompleks torfowisk wysokich oraz borów sosnowych i świerkowych. Około 9-10 tys. lat temu rozpoczął się, trwający do dziś, proces wzrostu torfowisk. Należą one do typu bałtyckiego. W najlepiej zachowanych fragmentach (m.in. w północnej części Puścizny Wielkiej) mają wyraźnie zaznaczoną strukturę kępkowo-dolinkową. Obszar poprzecinany jest licznymi potokami, wzdłuż których utrzymują się łąki ostrożeniowe, a gdzieniegdzie młaki. Pozostała część terenu zajęta jest przez łąki kośne, głównie mieczykowo-mietlicowe, z których część jest nieużytkowana od kilku lat. Fragmenty obszaru odwadniane są rowami melioracyjnymi. Na okrajki torfowisk, które uległy już przesuszeniu, wkraczają gatunki łąkowe. Południową część obszaru pokrywają bory bagienne. Specyficzne, skrajne warunki Środowiska powodują, iż ostoja jest obszarem bytowania borealnych gatunków roślin i zwierząt. Badania paleontologiczne pozwoliły poznać florę i faunę tego terenu, a także dostarczyły danych o początkach działalności człowieka. W obręb obszaru wchodzi także odcinek koryta Czarnego Dunajca, który zachował tu naturalny charakter. Związana jest z nim charakterystyczna dla rzek górskich roślinność, zwłaszcza zarośla wierzbowe i wrześniowe na kamieńcach.

Obszar Chronionego Krajobrazu

          Na terenie Gminy Czarny Dunajec zlokalizowany jest fragment Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który ma powierzchnię 364 480,09 ha. Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartości obiektów przyrodniczych, dla których OChK jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą ochronną (przejściową) , a ponadto większą część tego terenu stanowi obszar węzłów i korytarzy ekologicznych sieci ECONET-PL. Obszarowo przeważają zróżnicowane ekosystemy leśne. Wśród cennych ekosystemów naturalnych: kompleksy torfowisk wysokich w płd-zach. Części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (tzw. Torfowiska Orawskie) i ekosystem rzeki Białki z przełomem oraz izolowane skałki Pasa Skalic Nowotarskich i Spiskich.

Pomniki przyrody

          Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, na terenie Gminy Czarny Dunajec, znajduje się 9 obiektów uznanych za pomniki przyrody. Wszystkie pomniki przyrody na analizowanym obszarze gminy stanowią pojedyncze drzewa.

 

Korytarze ekologiczne

Sieć powiązań przyrodniczych na terenie Gminy Czarny Dunajec stanowi system obszarów chronionych w myśl przepisów krajowych. Korytarze ekologiczne to obszary umożliwiające przemieszczanie się roślin, grzybów i zwierząt pomiędzy siedliskami. Korytarze to drogi życia, dzięki którym wiele gatunków może egzystować a cenne europejskie siedliska nadal cechuje wysoka bioróżnorodność. Główne cele wyznaczania i ochrony korytarzy to:

-         przeciwdziałanie izolacji obszarów przyrodniczo cennych i zapewnienie funkcjonalnych połączeń między poszczególnymi regionami kraju,

-         zapewnienie możliwości funkcjonowania stabilnych populacji gatunków roślin i zwierząt,

-         ochrona i odbudowa bioróżnorodności w kraju i Europie,

Na terenie Gminy Czarny Dunajec przebiegają następujące fragmenty korytarzy ekologicznych:

        Gorce;

        Gorce – Torfowiska Orawsko-Nowotarskie;

        Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.

 

Reasumując „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec na lata 2024 – 2039dotyczy obszaru w granicach jednej gminy oraz nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w związku z powyższym, na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 3 spełnia kryteria do odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja Projektu założeń nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska, w tym dla obszarów Natura 2000. Dokument ten przyczyni się w skali długookresowej do poprawy jakości środowiska na terenie Gminy Czarny Dunajec.

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 12.12.2023 r. – 25.12.2023 r.

 

 

Z up. BURMISTRZA

  KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

    mgr Mariusz Hajduk

powrót na górę strony wróć na górę