x
> Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY W CZARNYM DUNAJCU

Urząd Gminy Czarny Dunajec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.


Data publikacji strony internetowej: 2011-01-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
 • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • 1.2.4 – Transmisje audiowizualne
 • 2.1.1 – Nawigacja klawiaturowa
 • 2.1.2 – Fokus nawigacji
 • 2.4.1 – Szybka nawigacja
 • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • 3.1.1 – Język strony
 • 4.1.1 – Parsowanie
 • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość


Wyłączenia

 • Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-13
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Jarończyk.
 • E-mail: mjaronczyk@czarny-dunajec.pl
 • Telefon: 182613538


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Czarny Dunajec

 • Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
 • E-mail: gmina@czarny-dunajec.pl
 • Telefon: 182613540

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek urzędu posiada parkingi dla osób niepełnosprawnych oraz rampę, po której można bezpiecznie dostać się do budynku za pomocą wózka. Budynek wyposażony jest w windę, oraz rampy pozwalające pokonać przewyższenia.


APLIKACJE MOBILNE

Urząd Gminy Czarny Dunajec udostępnia następujące aplikacje mobilne:

powrót na górę strony wróć na górę