x

KWALIFIKACJA WOJKOWA 2024 INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2024-03-05
< wróć

Osoby :

- do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

   - całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych za    całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 - zaliczonych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wyżej wymienione osoby nie muszą zgłaszać się na kwalifikacji wojskowej, jeżeli :

skutecznie doręczą wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przed terminem stawiennictwa kompletną i wystarczającą dokumentację na podstawie  której  można  określić zdolność  ty ch osób  do służby wojskowej, tj. orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność (dokumentację medyczną), o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy  oraz poinformują szefa WCR na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o tym doręczeniu.

powrót na górę strony wróć na górę