x

Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. komunalnych

2023-08-08
< wróć

URZĄD MIASTA I GMINY W CZARNYM  DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Stanowisko ds. komunalnych

nazwa stanowiska pracy

 

1.      Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

1.      Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

2.      Co najmniej rok stażu pracy na stanowiskach w administracji publicznej. Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

3.       Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

4.      Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej.
Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku, w szczególności:

  • Ustawy o samorządzie gminnym,
  • Ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Przepisy w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Ustawy o odpadach
  • Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

2.      Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

1.      Wykształcenie wyższe z zakresu: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, lub inne przydatne na stanowisku pracy.

2.      Staż pracy na stanowiskach związanych gospodarką odpadami, utrzymaniem czystości i porządku.

3.      Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1.    Nadzór i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .

2.    Nadzór nad pracownikami PSZOK.

3.    Nadzór i kontrola sprzętu komunalnego.

4.    Współpraca i koordynacja prac z zimowym utrzymaniem dróg.

5.    Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem gminną siecią wodociągową w miejscowości Czarny Dunajec, w tym:

a)             monitoring jakości wody i opracowywanie procedur na wypadek pogorszenia się jej jakości,

b)            współdziałanie z organami odpowiedzialnymi za nadzór nad stanem sanitarnym sieci wodociągowej i ujęcia oraz stanem jakości wody,

6.      Współdziałanie z pracownikiem odpowiedzialnym za organizację pracy robotników gospodarczych w celu utrzymania czystości i porządku terenów publicznych Gminy Czarny Dunajec, w szczególności: Rynku w Czarnym Dunajcu, placu zabaw przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu, placu i parkingu przy budynku Urzędu Gminy, terenów publicznych nie zarządzanych przez inne podmioty.

7.      Zapewnienie właściwego funkcjonowania oraz udostępniania gminnych toalet publicznych (w tym przenośne kabiny sanitarne) – w Rynku w Czarnym Dunajcu, na placu zabaw w Czarnym Dunajcu, w centrum Chochołowa i w innych wyznaczonych miejscach, poprzez: przygotowanie niezbędnych umów, nadzór nad ich realizacją, zapewnienie niezbędnych środków i materiałów.

8.      Utrzymanie w czystości i porządku wyznaczonych centrów miejscowości
(w szczególności Ciche, Chochołów), poprzez: przygotowanie niezbędnych umów, nadzór nad ich realizacją, zapewnienie niezbędnych środków i materiałów.

9.      Zapewnienie właściwego funkcjonowania oraz udostępniania powierzonych placów zabaw, stref rekreacyjnych, poprzez: przygotowanie niezbędnych umów, nadzór nad ich realizacją, zapewnienie niezbędnych środków i materiałów.

10.  Podejmowanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem nieruchomościami gminnymi, które nie zostały przekazane do użytkowania innym podmiotom, lub dla których niezbędne jest sprawowanie zarządu (w tym budynek Ośrodka Zdrowia w Piekielniku) – zapewnienie utrzymania ich odpowiedniego stanu technicznego (poprzez naprawy, drobne remonty) oraz  czystości i porządku, zapewnienie wywozu nieczystości ciekłych, zapewnienie dostaw paliw, energii i mediów.

11.  Przeprowadzanie wizji terenowych i kontroli, wykonywanych w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie dotyczących w szczególności przechowywania i pozbywania się odpadów, utrzymania czystości posesji, pozbywania się ścieków i innych nieczystości.

12.  Podejmowanie czynności związanych z egzekwowaniem obowiązku przyłączania się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.

13.  Prowadzenie spraw dotyczących utylizacji padłych/zabitych zwierząt gospodarskich, w przypadku których nie da się ustalić właściciela.

14.  Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz - w sytuacjach określonych w ustawie - nad zwierzętami gospodarskimi.

15.  Prowadzenie spraw z zakresu deratyzacji.

 

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)      okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

b)      praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo;

c)      praca w godzinach od 8:00 do 18:00 w poniedziałki oraz 7:30 do 15:30   w pozostałe dni pracujące (wtorek do piątek) (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze);

d)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy;

e)      wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca;

f)       przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych;

g)      praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego;

h)      miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca częściowo w terenie.

 

5.      Wymagane dokumenty:

1.      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.      list motywacyjny,

3.      oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1 lit. a,

4.      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.      dokumenty poświadczające staż pracy, o którym mowa w pkt 1 lit. b  (kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy), z dokumentów powinien wynikać określony w wymaganiach charakter pracy!

6.      kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

7.      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

8.      zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia)

dodatkowo:

9.      w przypadku, gdy kandydat powołuje się na wykształcenie wyższe oraz staż pracy, o których mowa w pkt 2 a, b – kopie  dokumentów potwierdzających te fakty,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

 

6.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. komunalnych, w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

powrót na górę strony wróć na górę