x

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

2023-03-14
< wróć

URZĄD MIASTA I GMINY CZARNY  DUNAJEC, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki  nieruchomościami

 

1.      Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)        Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b)      Co najmniej 12 miesięczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej, lub wykonywanie przez co najmniej 12 miesięcy działalności gospodarczej, lub wykonywanie przez co najmniej 12 miesięcy czynności/pracy z zakresu usług geodezyjnych. Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

c)    Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu: geodezji; inny profil wyższego wykształcenia jest dopuszczalny tylko w przypadku braku kandydatów posiadających wykształcenie określone w zdaniu pierwszym.

d)     Prawo jazdy kat. B.

e)      Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej.
Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi
w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami wykonywanymi
na stanowisku, w szczególności:

    • Ustawy o samorządzie gminnym,
    • Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
    • Ustawy o pracownikach samorządowych wraz z przepisami wykonawczymi,
    • Przepisów  dotyczących instrukcji kancelaryjnej,
    • Ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, w szczególności:

-  ustawy o gospodarce nieruchomościami

-  ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

-  ustawy kodeks cywilny

- ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

2.     Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)      Posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

b)      Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) Konsultowanie na polecenie przełożonego wszelkich spraw z zakresu geodezji oraz gospodarki nieruchomościami;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu podziału, rozgraniczeń nieruchomości;

3) nadzór nad działalnością wspólnot leśno-gruntowych w zakresie nabywania, zbywania i przekazywania udziałów;

4) wydawanie zaświadczeń dla ZUS, KRUS, zakładów pracy dot. posiadania gospodarstw rolnych, pracy na gospodarstwach rolnych dla celów rentowych, emerytalnych;

5) wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;

6) dokonywanie sprostowania aktów własności ziemi;

7) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami komunalnymi w części:

  a) prowadzenia rejestru gruntów i budynków mienia komunalnego;

b)  przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej dla celów sprzedaży, zarządu
i użytkowania wieczystego, w tym również specyfikacji przetargów w tym zakresie;

8) przygotowywanie umów dokumentacji formalno-prawnej dla celów dzierżawy i najmu lokali oraz użyczenia;

9) sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych przez inne jednostki organizacyjne Gminy;

10) prowadzenie postępowań w zakresie przekazania gruntów i budynków komunalnych jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd;

11) prowadzenie spraw w zakresie wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego;

12) ustalanie rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu nieruchomości;

13) prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości;

14) prowadzenie spraw związanych z czasowym i trwałym zajęciem nieruchomości, w tym sporządzanie umów, rozliczanie opłaty jednorazowej i rocznej;

15) sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości;

16) sporządzanie planu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości;

17) reprezentowanie Gminy w postępowaniach geodezyjnych dotyczących przyjęcia granic nieruchomości do celów podatkowych oraz postępowaniach o ustalenie granic nieruchomości;

18) realizacja oraz nadzór nad ubezpieczeniem majątku gminnego, w tym realizacja działań związanych ze szkodami zgłaszanymi do Gminy;

19) wykonywanie kompetencji organów Gminy w sprawach dotyczących modernizacji ewidencji gruntów oraz scaleń,

20) wykonywanie innych poleceń przełożonych.

4.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)      możliwe zatrudnienie od 1 kwietnia 2023 r.

b)      okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

c)      praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo;

d)     praca w godzinach od 8:00 do 18:00 w poniedziałki oraz 7:30 do 15:30  w pozostałe dni pracujące (wtorek do piątek) (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze);

e)      wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy; na stanowisku przysługuje również dodatek funkcyjny;

f)       wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca;

g)      przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych; część czynności wykonywanych w terenie;

h)      miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

5.    Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1 lit. a,

d)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      dokumenty poświadczające staż pracy, okres działalności, o których mowa w pkt 1 lit. b  (kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy),

f)     kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

g)    oświadczenie o uprawnieniach do kierowania pojazdami – Kat B.

h)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

i)        zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia)

dodatkowo:

j)      w przypadku, gdy kandydat powołuje się na posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w pkt 2a – kopie  dokumentów potwierdzających te uprawnienia,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia powinny być podpisane!!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

6.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. geodezji i gospodarki  nieruchomościami
w terminie do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

powrót na górę strony wróć na górę