x

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Żłobku w Czarnym Dunajcu - stanowisko opiekunki - 2 etaty

2023-08-20
< wróć

  1. I.                   Nazwa i adres jednostki

Miejski Żłobek w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Targowa 1C

  1. II.                Stanowisko

Opiekun/ka w żłobku, 2 etaty

 

  1. III.             Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne dla kandydata:

 

1) Posiada kwalifikacje:
a) pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
b) osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza
c) osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

a)      wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z  opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub                                    

b)      średnie lub średnie branżowe oraz:                                                                         

-        co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub          

-        przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt a.

2)      posiada obywatelstwo polskie,

3)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

5)      nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

6)      wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

7)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)      stan zdrowia pozwala kandydatowi na zatrudnienie na w/w stanowisku;

9)      posiada nieposzlakowaną opinię;

10)  nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym;

11)  zna przepisy prawa w zakresie dotyczącym żłobków i klubów dziecięcych;

12)  posiada książeczkę do celów Sanitarno-Epidemiologicznych (możliwość uzupełnienia po procesie rekrutacji);

13) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

 

  1. IV.             Ogólny zakres obowiązków:

1. opieka nad dziećmi w żłobku;

2. opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego;

3. przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci;

4. wszechstronny rozwój dzieci, pobudzanie dzieci do aktywności;

5. współpraca ze specjalistami żłobka mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dzieci;

6. wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.;

7. wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności;

8. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności wychowanków;

9. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w  szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi, sprawowania opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci;

10. prowadzenie wymaganej dokumentacji;

11. realizowanie zasad i czynności wynikających z regulaminu żłobka;

12. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w żłobku.

 

  1. V.                Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      miejsce pracy: Miejski Żłobek w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Targowa 1C,

2)      zatrudnienie: pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku,

3)      wymiar czasu pracy: w  pełnym wymiarze czasu pracy (średnio 40 godzin tygodniowo), bądź proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia

4)      wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz regulaminem wynagradzania w żłobku wypłacane 26 dnia każdego miesiąca.

 

  1. VI.             Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (podpisany własnoręcznie przez kandydata);

2)      list motywacyjny (podpisany własnoręcznie przez kandydata),

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje m.in. świadectwa, dyplomy, certyfikaty, poświadczenia, zaświadczenia (poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”),

4)      kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata „za zgodność z  oryginałem”),

 5)    książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,

6)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany własnoręcznie przez kandydata) — załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

7)      podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie tj.:

a)      o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      że nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)      o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)     że cieszy się nieposzlakowaną opinią i daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

e)      o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

- według wzoru określonego Załącznikiem Nr 2,

f)       o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

g)      że daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

h)      że nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

i)        że wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

- według wzoru określonego Załącznikiem Nr 3,

j)      o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- według wzoru określonego Załącznikiem Nr 4,

 

Informacje dodatkowe:

- Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

- Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie – według wzoru określonego w Załączniku nr 5.  Brak zgody może skutkować odrzuceniem oferty.

- Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu należy składać w Miejskim Żłobku w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Targowa 1C, w terminie do dnia 04.09.2023r. do godziny 15:00. Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

- Oferty zostaną rozpatrzone w kolejnym dniu. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

- Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Żłobka.

- Dokumenty aplikacyjne osób niezakwalifikowanych zainteresowani będą mogli odebrać osobiście w terminie do 3 miesięcy po zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie w/w terminu.

- Wszelkich informacji o konkursie udziela Pani Izabela Prokop-Gniewek – Dyrektor Miejskiego Żłobka w  Czarnym Dunaju pod numerem telefonu 18 544 75 09.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

1)      Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec,
ul. Targowa 1C. Możesz skontaktować się z  Administratorem pisząc na adres: zlobek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: 18 544 75 09.

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Magdaleną Waligóra, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4)      W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

a)      1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy,

b)      2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c)      3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5)        Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

6)      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7)      Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo do usunięcia danych osobowych;

e)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9)      Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w  postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

10)  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a  także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

powrót na górę strony wróć na górę