x

Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SABAŁA w Zakopanem – sezon 2023-2024

2023-10-20
< wróć

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) informuje o planowanym terminie i miejscu polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2023/2024 Koła Łowieckiego „SABAŁA” w Zakopanem na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Miasta i Gminy Czarny Dunajec .

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „SABAŁA” w Zakopanem – sezon 2023/2024

 

 L.p.

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Numer i  nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

1

03.11.2023

9:00

14:00

220 – Chyżne: Cikówka Czarny Dunajec

2

12.11.2023

8:00

16:00

220 – Chyżne: Bachledówka Kościół

3

19.11.2023

8:00

16:00

220 – Chyżne: Cikówka Torfownia

4

26.11.2023

8:00

16:00

220 – Chyżne: Dudkówka

5

03.12.2023

8:00

16:00

220 – Chyżne: Piekielnik Blaszaki

6

09.12.2023

8:00

15:00

220 – Chyżne: Chyżne Homżyska

7

17.12.2023

8:00

15:00

220 – Chyżne: Księży Las

8

24.12.2023

8:00

13:00

220 – Chyżne: Urbar Jabłonka

9

31.12.2023

8:00

15:00

220 – Chyżne: Baligówka Borowik

10

07.01.2024

8:00

15:00

220 – Chyżne: Chyżne Kulasiak

11

13.01.2024

8:00

14:00

220 – Chyżne: Sabałówka

 

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 

Właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego
o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

 

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy
wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy   ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec i tablicach ogłoszeń w miejscowościach Czarny Dunajec, Czerwienne oraz Piekielnik, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk
powrót na górę strony wróć na górę